סוסרקו סויפמופ
טירחהו ברחה Gnaeus Pompeius Magnus: Pompey the Great (106-48BC)

םילודג םימואל דבעש אל ףא ,(סטדירתימ) ךכ-לכ ארונ ביוא שיא סיבה אל דוע םלועמ
.תרפה דע תיאמורה הירפמיאה תולובג תא קיחרה העש התוא םצעבו ךכ-לכ םיבר
.116 ,(סטדירתימל םיאמורה ןיב המחלמה) 'ז ,אמור לש הירוטסיהב סויפמופ לע ,ןאיפא     

השע אוה ףא .םירעב ,ןיטולחל הנוש חרואב הכ דע ויחש ,םיה ידדוש תא בישוה סויפמופ
ןיינועמ יכ וזירכהב ,ולש ןוחצנה תכולהתב וגיצהל היה לוכי יכ ףא ,ותירב ןבל סנארגיט תא
.דחא םויב רשאמ רתוי חצנב אוה
.663 'ג ,סויפמופל סואליסגא ןיב האוושה ,סוכראטולפ     

ויהש הלש םירוגמה יתב לע ,ריעה .ס"הנפל 106 תנשב אמורב ויח שפנ ףלא תואמ עבשמ רתוי
דעבמ תוטנל היה לוכי םדא יכ דע ךכ-לכ תורצ תואטמס לש ךבס התיה ,תומוק שמח עברא ינב
,תונוש תולחמל לודיג עקרק ויה םיררוואמ יתלבה םיתבה .לוממש ונכש די תא ץוחללו ונולחל
המוהמה יככותב ויחש תוירבה תחא אל ויה ,ונימי דע אוהש םוקמ לכב לודג ךרכ לכב ומכו
תואמ עבש ,הבר תופיפצב ויח םיבשותה ;לכב התיה המהוז .םשפנל םידדוב אמור לש תינקסעה
שדקמה גג הפציממ ,תאז לכבו .ונימיבש אמורמ הברהב הנטק םהה םימיב התיהש ריעב ףלא
תובוחרה הארמ .ןיע ביהרמ הזחמ הלודגה ןילופורטמה התיה ,אמור לש הזועמ ,לוטיפקה לעש
םישדקמב .םהילעמ וממורתהש םיאלפנ שיש ינינב המכ ידי-לע םשו הפ קספנ םיילולפאהו םירצה
הזנורב לש תוריצי תואמ ,ולוכ םלועהמ הכישמב אמור החקלש םילספה ובצינ םהיתורצחבו
.םירדהנ שיש ילספו
םשגפב בצעב םשאר תא ועינהו םינווי םירקבמ וטטוש הלא תושדוקמ תונמא תוריצי ןיב     
תוניפס םויכ םימלצמ ונימי ינב םיאדומא .ללשכ םהמ וחקלנש םילאה םה אלה :םינשונ םיעדומ
.תיסלק תינווי תונמא לש םייתימא תאכנ יתב ןהש תועובט תוימור
תמיא לכ .םירצממ הביתכ רינו ןיי ,האובת ,חלמ םישודג םידי יבחר םינסחמ אמורב הב ויה     
.הוועש לע בותכל םיאמורה וצלאנ ,לד היה סוריפפה לוביו םירצמב תרוצב התיהש
תחתמ בויבה תולעתו ,אמור לש םירצה היתובוחר תא םיחלוצ תוירבה ויה םימשגה תנועב     
וב היה אלש תיב היה אלו אמורב בויב היה ,םינפ-לכ-לע .םישעגתמ םימרז וכפה ריעה תומוחל
- הלא םייטרפ םייתוכלמ תואסכ ויה ,ירסיקה ןומראב - ךכ-רחאו םיליצאה יתבב .אסיכ-תיב
ךותמ המיענ םיער-תחיש רשפאל ידכ ןרוג יצחב םיכורע - םיינרדומה שומשה יתב ירשבמ
םיאיבמ ויה ,תיאמורה הסדנהה לש תפומה תוריצי הלא ,(םיטקודאווקאה) םימה יליבומ .תוחונ
תובלטצה לכבו ,ומויב םוי ידמ אמור בלל הצחרו היתש ימ לש םינולג ןוילימ םיששמ רתוי
.ץחרמ יתבו תוירובצ תוקרזמ ויה םיכרד
ושבל ללכ ךרדב ךא .תוורפה תא ואיבה םינמרגהו ,הילטיאל םיסנכמה תא וסינכה םילאגה     
םילדנסב םהילגר ונתנו ,הנבל הגוט םיטוע הלעמה ימר ויה הילעמש תינועבצ הקינוט םיאמורה
תא ץוחרל ויה םיחרכומ ךכ םושמ .םילגרה תועבצא תא דימת ופשחש תויאבצ םילענב וא
.טעמכ שדוקמ סכט אוהו - םויב רפסמ םימעפ םהילגר
םינפמה םיתרשמה לש םהיתואירק ועמשנ :םראתל ןיאש הלומהו ןואש האלמ התיה ריעה     
אילמפ םהילא התוולתנ ןכ םא אלא םירצה תואובמב ולייט אלש ,םיליצאה םהינודאל ךרד
םישרק הפיעל םיסומע םילבס ,ררג תונורקו תומעור תולגע ,לגר-יכלוה לש םינומה ויה .הלודג
יקושב .םתרוחס תא תולוק ילוקב םיסלקמה םירגתו ,העונת יקקפל עובק םרוג וויהש תורוקו
.לבת יווצק לכמ םינדעמו תוריפ ,ףוע ,הגדב ורחס אמור
תויהל היה דיתע ויפב ןכושה יאה .היטסוא למנ ערתשה אמורל ץוחמ ןילימ רשע םינשכ     
הנבימ .ס"הנפל 48 תנשב סוידואלק רסיקה תדוקפב הנבנש רולדגמ ,םסרופמה סוראפב רטועמ
,הלוגע - הנוילעה וליאו תועובר ויה ןהמ שולשש תומוקה עברא ןב ,ליוג-ינבא יושעה הז רידא
ס"הנפל 280 תנשב הנבנש ,הירדנסכלא לש הייא ,סוראפבש רולדגמה תנוכתמכ יושע היה
דע םייקתה הז הנבימ .תוארטיל ןויליממ הלעמלב סודינקמ סוטארטסוס לכירדאה ידי-לע ךרעב
רסיקה ידי-לע הנבנש ,רחא רולדגמ יכ ןייצל ןינעמ .המדא שערב סרהנ זאו הרשע-עבראה האמה
םיספדהב עיפומ אוה ףא .הרשע-עבשה האמב דוע ונוכמ לע בצינ ,תפרצבש הינולובב הלוגילק
ושמתשה ,ס"הנפל 100 תנשב םקוהש ,דרפסבש הנורוק-הלב יאמורה רולדגמב .ריעה לש םינשונ
לכ ,הנושארל הנבנ זאמ והושמש רולדגמ-ירמוש השימחו םיעברא .שממ הלא ונימי דע תועיבקב
תיאמורה הירפמיאה לש הימי ןיא ,תאזכ טבמ תדוקנמ .עצוממב הנש םיעברא לש הפוקת דחא
.רתויב םיקוחר םיארנ
לודגה ןטפשמהו םאונה ,ורקיק :םימסרופמ םישנא ינש לש םתדילב התזח ס"הנפל 106 תנש     
29-ב לח סויפמופ לש ותדלוה םוי .תיאבלפ החפשמל רצנ ,סויפמופ סואנגו ,אמור לש רתויב
לזמ לש הווש הדימב וכרבתנ יכ רמאנ וב םידלונה לעש (הרביל) םינזאמ לזמב רבמטפסב
.םהייחב שיב לזמו הכרב
ןסמומ רודואית ינמרגה ןוירוטסיהה םע םיכסהל בייח ,סויפמופ לש ולספב ןנובתמה לכ     
."הישות-בר יארוט-בר'' לש סופיט עודי ןבומבו "תילכתב ליגר שיא" היה אוה יכ וילע רמאש
.ךרעל הנש םירשע ךשמל םלועב רתויב קזחה שיאל השענ ןכ-יפ-לע-ףאו
המישמ לכל שגינ ,דחוימב ןנוחמ ןסיסכת אל יכ םא ,דאמ רשכומ אבצ שיא ותויהב     
,תומחלמ שיא היה אוה .החוטב עקרק לע ומצע תא שחשכ אלא הל רסמתה אלו הבר תוריהזב
רסחו רק יפוא םע וב ודכלתנ תונמאנו רשוי ,תוינפ רסוחש ,העודי הדימב זירז יתלבו לברוסמ
הלועמ שרפ היה אוה ברקה הדשב .םייטרפה וייחל קרו ךא היה לבגומ ולובריס םלוא .תושגר
היה דחא רבד םלוא ,סגה סוירממ םשוגמ תוחפ היהו רכיאה ןמ תוחפ וב היה .ןייטצמ םחולו
רתויו ינשוח רתוי םשור השוע סוירמ .ינססהו ןוימד לוטנ יאנידמ היה ותומכ :םהינשל ףתושמ
.םילענ רתוי ויתונורקעש שיא לכה ךסב ,ימשרו דבכנ ,שבי ,םמעשמ היה סויפמופ .ינשגר
תויבבלב גהונ היה ינוציחה םלועב .ןילופורטמב רשאמ רתוי ץראה יבחרב לבוקמ היה סויפמופ     
טיעמהל ףידעה אמורב ךא .הלאשמ לכ אלמל לדתשהו ומע גישו חיש ול היהש ימ לכ םע
ןוצר רסוח הליגו םורופל אובלמ לוכיש לככ ענמנ ,םיטושפה םיחרזאה םע ועגמ תא רשפאה לככ
והובייחשכ ,היה לוכי .ולש ויתוינכתב וינייעמ לכ תא וזכרב ,םירחא םישנא תבוטל ברעתהל
ותעפוהב ,םיסקמ שיא הארנכ היה ףאו רוביד רשוכ לש זוע-יבר םיהבגל םמורתהל ,תוביסמה
הפב תאז םירמוא םניא ורמתשנש וילספ םג םא ,הארמ-בוט היהש וילע ורמא .דחאכ ותוישיאבו
םיסחיב ,םימיב האב התויהב וליפא ,האנהב תרכזנ התיה הרולפ המשו תחא םיבגע תשא .אלמ
הנעט תאז תעד-תלקו הריעצ תרבג יכ רפסמ ,ינוויה ןוירוטסיהה ,סוכראטולפ .ומע הל ויהש
."העיגפ אלב השיגפה ןמ םעפ ףא האצי אל ,םיבהאב המע סלעתה סויפמופש תמיא לכ" יכ
.סקילופו רוטסק שדקמב הנקויד תומד תא ולתו הורייצש דע ,ךכ-לכ םסרופמ היה ,בגא ךרד ,היפוי
.טירחה לא הנפנ הבה .ברחה אוה סויפמופ     
.רשועה לש ותומלגתה סוסרק סויניקיל סוקרמ היה טלחהב תיחטש טבמ-תדוקנמ וליפא     
הניחבמ וליאו דחוימב ליכשמו יתוברת היה אל ,ךרעל םינש ששב סויפמופמ שישק היהש ,סוסרק
היה וחוכ .המזילו ףחדל וימיב הרחתמ ול םק אל ,אסיג ךדיאמ .טלחומ לאימולש היה תיאבצ
לביק אוה ףא .לוזה ליזב קושל ןאיצוה סויפמופש תורוחסה תא הנק תחא אלו ,תורספסב ול בר
םהיבושיחב םימכוחמ ויהש םשכ ילכירדאה םנונכיתב םירדאנ ויהש םיניינב תמקה ומצע לע
לא הנפ ,טפוש דחאו רוטנס דחא ,אמורב ףסכל קקזנש ימ לכו חקיפ יאקנב היה אוה .םייפסכה
תא ךכ-רחא לטונו ןידה יתב תא דחשמ היה ,ותלוז לש תואכרעב לפטמ היה בל-ץפחב .סוסרק
הז ןיא יכ שמשכ היה רורב ,האווצב ומש עיפוהש תמיא לכ .םקופיס לע ואבש ויתוחוקלמ וקלח
.םעה דחאכ והומכ ,תעדה תוחיחז אלב וייח תא היה יח ,ךכ םאו ךכ םא .ףויז אלא
אוהו ,תוצרטסס ןוילימ םיעבשו האמב סוסרק לש ישיאה ושוכר ךרעוה ותתימל ךומס     
ץימחה אל ,ישונאה עבטה לש ןובנ טפוש ותויהב .תיאמורה הירפמיאב רתויב רישעה שיאל בשחנ
בושח יאמור חרזא לכ םולשל ךרבל דיפקהו ,ולש םיקסעה ירשק תא ביחרהל תונמדזה לכ ודועמ
תחא אל התארנ םירחא לש םהינינעב תדמתמה ותוקסעתהש דע ,ךכ-לכ ביבח שיא היה אוה .ומשב
תדרל דחה ירחסמה ושוחב עדי ,ןוה הב תושעל רשוכ תעש עיפוה ידמ .טעמכ םידסח תולימגכ
ילב ,שארמ הקסיע לכ לש היטרפ ףא היה דמול .רתויב תועגימהו תוכשוממה תוקסיעה לש ןקמעל
,תיביר אלב הוולה הרואכל .ולש בוח-תלעב התיה אמור תיצחמ .העימש דבכ היהש םושמ םג קפס
יבר םישנאה בור ושענ וז ךרדב .ודי-לע עבקיי ול רזחויש ישממה םוכסהש שרופמ יאנתב ךא
,תויטילופ תוגלפמב בשחתה אל ,וימי זאמ םינובנה םיפסכה ישנא לככ .וב םייולת ץראב העפשהה
תרשש ימ לכל ףסכ הוולה אוה .ותונמוא ינב לע הער התעפשה תיטילופ תוחפתסהש ריכה ןכש
.יארשאל יואר ול הארנו ויתורטמ תא
לש םיאוגה םילגה לע ואשינש תוינידמ תופיאש סוסרקב ולעו וחמצ העמיק העמיק םלוא     
וקחשב .סויפמופב ודועמ סוסרק אניק ,תאז תולגל אלש דיפקה יכ ףא .ויככתו וירשק ,ורשע
לודגה ורוד ןב לש ורוא תא םעמעמ ורהז היה ,ךלהמ קנב לשו ריהזמ םיקסע שיא לש דיקפת
ומש ויה ,ץראל-ץוחב םחלנ סויפמופ היהשכ םלוא .אמורב םישוע םהינש ויהשכ הברהב ונממ
.סוסרק לש הלא לע הברהב םילוע וחוכו
הפוצו ,הגתרק לש היתוסירה לע דמוע עבראו םירשעה ןב סויפמופ היה ס"הנפל 82 תנשב     
ריעה לש םידובאה היתורצוא ירחא תונתחדקב םשפחב תוברחה ןיב םיצופנה וידודגב האנה ךותמ
סויטימוד דגנ ברקל םליבוה ,ללכ בהז םש ןיאש ףוסבל םהל רווחתנשמ .הקיתעה תיקיניפה
טילחה ,ואבצ שארב אמורל ובושב .םוי םיעבראב תיאקירפא-ןופצה המחלמב חצינו סובארבונחא
ויה ריעה ירעשש רבתסנ ךא ,םיליפ תקהל השארבש ןוחצנ תכולהתב הריעה סנכיהל סויפמופ
ראותה תא ששו םירשעה ןב איבצמל קינעה ,יאמורה רוטטקידה ,הלוס ,םוקמ לכמ .ידמ םירצ
."לודגה"
לוסנוקורפל יאמורה טניסה והנימ ,םישולש ןב סויפמופ היהשכ ,ןכמ רחאל תודחא םינש     
.דרפסב הלוג תיאמור הלשממ םיקהש ,רבעשל סוירמ לש וכמות ,סוירוטרס דגנ דרפסל וחלשו
לוהינב הליגר יתלבה ותואיקבו ,דרפס יבחרב עיקבו קיקנ לכ ,לחנו עזג לכ ריכה סוירוטרס
ידיב חצרנ אוה ."שדחה לעבינח" ראותה תא וישנא ברקב ול ונקיה סויפמופ דגנ הלירג תוברק
אמור דגנכ דמעמ קיזחהש רחאל ,התשמ תעשב ,ס"הנפל 72 תנשב ,וב אנקתנש וידוקיפמ דחא
.תידרפסה היצניבורפה תא שבכו רזחו ,הנרפרפ ,חצורה תא סיבה סויפמופ .םינש עשת
ונמואו םהיתומחלמב םיאמורה ידיב ובשנש םירזה םידבעה .הילטיאב דרמ ץרפ םייתניב     
סוקטרפס .סוקטרפס תגהנהב וממוקתהו ומק - םירוטאידאלג - םייעוצקמ םימחול תויהל ידכ
תא שבכו םירוטאידלגה יניטקרסקמ הרצל ויחא תא ץביק ,ס"הנפל 73 תנשב ותודבעמ טלמנ
םידבע .וכרדב םינוש םיאמור תואבצ וסיבהב ,םיפלאה ילגרל דע ךרד ול סליפ אוה .ףוזווה
היה המדנ ,וירחאמ תוזוזבו תופורש םירע לש לבוששכ .ברו ךלוה רפסמב וילא ואבו וטקלתה
.בר לייח שארב שממ אמור ירעש לא עיגהל ותעדב שי יכ
דרמ דגנ תולועפה לע ןוילעה דוקיפה תא התע לביק ,רוטירפ השענ םייתניבש ,סוסרק     
החלצהב ורתכוה םינש שולש הזמ הילטיא לע ותמיא ליטהש דרמה יוכידב ויצמאמ .םידבעה
עקומ היה םהמ דחא לכ לעש ,םיבלצ םיפלא תשש לש תוצלפ תררועמ הרדש םיקה אוה .האלמ
!םיצרפתמ םידבעב גוהנל דציכ עדי ,אמור לש רתויב לודגה םידבעה רחוס ,סוסרק .הבשנש דבע
.השק דיב ולש וידבעב גהנ אל אוהש ונל רפסמ סוכראטולפ ,בגא
,לוסנוקה תנוהכ תא גישהל ושפנ תא אשנ אוה .שמחו םישולש ןב התע היה סויפמופ     
עבקנש ליגל עיגה אל ןיידעש ןוויכ ותודמעומ תא גיצהל ול תושרהל םא ססיה טניסה םלוא
יאבצ חוכ .טירחהו ברחה ,סוסרקו סויפמופ ןיב תירב התיה האצותה .ךכ םשל קוחה ידי-לע
ילעב ויה םהמ םיברש ,םידרחה םירוטניסהו ,וינפב דומעל ןיאש ףוריצ אוה ןוממ ידי-לע ךמתנה
םילוסנוק סוסרקו סויפמופ ורחבנ ס"הנפל 70 תנשב .תולובכ םהידי יכ וחכונ ,סוסרק לש ובוח
תוחפ ותויהב ,הלא םיהומת חוור-םשל-םיאושינב יאנקה גוזה-ןב דימת היה סוסרק .אמורב
לע הלטוהשכ .לוסנוקה ותימעמ תיאבצ הניחבמ רשכומ תוחפ הברהו תוירבה לע לבוקמ
ךות הריהזמ החלצהב העציבש המישמ - םיה ידדושמ ןוכיתה םיה רוהיט לש המישמה סויפמופ
.רסיק סוילויל וליח ןתנו ,סויפמופ לש ותעפשה תא טיעמהל ףאשש ,סוסרק םק - םוי םיעברא
תונוחצנב םהל המוד ןיא טעמכש םייאבצ תונוחצנב סויפמופ הכז ץראל ץוחב ךא     
הירוס תא שבכ אוה .זקווק ירהל רבעמ דע סטדירתימ תא סינה אוה .וינפל ויהש םיאיבצמה
הירפמיאה לש יחרזמה הלובג השענ קוחרה תרפ רהנ .הינמרא ךלמ תא סיבהו לארשי-ץראו
איבצמה לש ותוכזל ףוקזל שי סויפמופ לש ותחלצהמ הברה יכ ןייצל שי םנמא .תיאמורה
הנגהה תוחוכ יכ דע סטדירתימ לש ויתוליחב םינשה רשע תמחלמב ץציקש ,סולוקול יאמורה
תתל טניסה ןאימ םיבוטה ויתוריש לע לומגכ .הקד תיזח אלא ויה אל סויפמופ לומ ודמעש
ומיכסה וליפאו ,סטדירתימ לע ונוחצנ תא םילשהל ידכ םהל קקזנש תוחוכה תא סולוקולל
.סויפמופ ידי-לע וצראל ותרזחהל דבעידב
יותיעב ןמא-בר היה אוה .ךלי ןכיה דע תעדל ןורשכב הבר הדימב ןנוחמ היה סויפמופ     
תויצניבורפהו אמור ןיב םירשקה תא הדמתהב קזיח ,תובשומ דסי אוה .אלמה ולוצינבו ונמז
םיחדינ םירוזאל תואקתפרה יעסמ ךרע תורידנ םיתעל .ולוכ חרזמה תא ןגריאו םירע הנב ,הלש
רוזיאב ויתומחלמ ןה ללכה ןמ םיאצויה) .אמורל םיבושח םעפ-יא תויהל םייושע ויה אלש
ינפמ הנכסב תורידנ םיתעל קר ןותנ היה ךכיפל .(ורוד ינב לע זע םשור ועיבטהש זקווקה
,תויאמור םידי ינפמ ,אמורב ותיבב קר עיגפ השענ אוה .תוקוחר תוצראב םינייועו םירז םימע
,וברקב ולרוג תא אשנ לודג םדא היהש ןויכ .תויאמור תופיאשו תיאמור האנק ללגב
.ומע ינב לש םייפואבו ולש ויפואברצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל