ורקיק
אמורב םימאונה לודג Marcus Tullius Cicero (106-43BC)

אלא לאשא אל ,יתריקי ,זא יכ ,ילע ופכתש תונוסאה תמחמ דימתלו תחא ילרוג ץרחיי םא ךא
.ךיתועורזב תומלו בוש ךתוארל
.ס"הנפל 59 תנש ,היטנרט ותשא לא בתכמב ורקיק     

הפוקת התוא לכ .ס"הנפל 62 תנש דע 67 תנשמ ,תוכורא םינש שש אמורמ רדענ סויפמופ     
לש תיטיאה התעיקש תעש .אבחהב הסיסתו רתס-ירשק לש תחתור תחלק אמור התיה טעמכ
הלביח רסיק רשא ,תינידמ הכיפהל הזעונה תינכתה לש היווק .האב הנה תיאמורה הקילבופרה
.הנושארל התע ולגתנ - הזעהב ףוסבל העציבו תונדפקב הניכה ,תוריהזב
םיקסורטאה םהילשומ לוע תא םיאמורה וקרפ זאמ התיהש יפכ ,הקילבופר התיה אמור     
ןמסב ,ס"הנפל 27 תנש דע ,הנש תואמ עבראכ המייקתה הקילבופרה .ס"הנפל 510 תנשב
םיכיראתה ,תוחפל ,םה הלא .תורסיקה תפוקת לש התלחתה תא סויבטקוא לש טפיקנירפה
."ימשרה" התומ ינפל הנש םירשעכ הקילבופרה תא רסיק סוילוי סרה תמאב םלוא ,םיימשרה
ירבדב רתויב םינינעמה םיקרפה דחא איה תיאמורה הקילבופרה לש התעיקש תפוקת     
,רסיק ,סויפמופ :םילוגד םישיא העברא ויח הב יכ איה ךכל תודבכנה תוביסה תחאו ,שונא ימי
.ורקיקו וטק
לגוסמ היהש םדא לכ ידיב הנתינ הררשה .םיה ילושחנב תקבאנה הניפסכ התע התיה אמור     
הסינ דחא לכ .תוריחבה תעב דחוש תתל ליכשהו תויממע תוגיגח יאמורה רוביצל קינעהל
הטשפ תיאמורה הרבחה .תוירובצה ויתוגיגחבש םישיערמה םיעפומבו ראפב והער לע תולעל
םיבר לש םרשע ,םיגשגשמ ויה תיבירב םיוולמ .תרמצ דע שרושמ תירסומ הניחבמ לגרה תא
םינוירטלורפ ינש .ןגוה יתלבו רהמנ חרואב די לא דימ םירבוע ויה םיסכנו ןיאל היהו סמנ
"םינויבאה תא ןיבהל םילוכי םינויבאה קר" .ןירוח ינבמ - רחאהו םידבעמ בכרומ דחאה ,ושבגתנ
לכ-ירסח םינומה יכ תוירבה תעד לע הלע ףוס ףוס .אמורב םיכלהמ זא הל האצמ וז הרמימ -
םה ואלמי אל המל .שוכרה לש היכרגילואה ומכ שממ יולת-יתלב יטילופ חוכ תווהל םייושע
םירקמב דימת ומכו ?תונדורל וענכי רשא תחת ,םמצע תא ולאש ,ןדורה דיקפת תא תחא םעפ
.םיליצאה יריעצ ברקב תומיוסמ תועיסב םיתיסמו םיכמות הל האצמ תאז העונת ,הלאכ
תוללוה וא תונזבזב ,תולצע תמחמ וששורתנש הלא לכו ,ןוממ םיבייח ויה םהמ םיבר     
ואר םיבר םישנא .ולוכ םעב תובוחה לש תיללכ (םוירוטרומ) תיחדת ועבתו המרב םלוק ונתנ
.הנורחאה םתלחות תא םיינעה םיחרזאה ברקב תומדאה תא קלחל שיש העדב
,תויתאיסא תויצניבורפ עבראב הכוז אמורו חרזמה תא דבעשמ לודגה סויפמופ דועב ,ךכו     
התע וצלאנ םישנאבש םיבוטה .םינפבמ הקילבופרה תוישא תחת תורתוח רתס תומיזמ ויה
ץראה םג הומכו ,תיאמורה הרבחה לש הלוכ לכ .לכל תווקל ולכי םיערה ,לכ ינפמ שושחל
ןכוסמ ,ינטרס עגנ .םירתס ירשק לש הבחרנ תשר התיה תתשורמ ,ןילימ לש חווטב הביבסמ
.יאנגל עדונה "הניליטק רשק" אוה אלה ,ךשחמב הברתמו לדג היה ,ןיעה ןמ ןיידע יומס ךא
תינחור ןה ,הבר המצע" לעבכ הניליטק סויקול תא ראית סויטסולס יאמורה ןוירוטסיהה     
השענו רוטרפה תנוהכ תא גישהל ודיב הלע תאז םע ."ןוונמו ער יפוא לעב לבא ,תינפוג ןהו
השקונ לייח היה ובס יבאו תיקירטפ החפשממ היה ואצומ .הקירפא לש היצניבורפה ביצנ וליפא
.תועיצפ עבשו םירשעמ תוחפ אל ןהב עצפנ ףאו ,לעבינח דגנ תומחלמב תונייטצהב תרישש
.הרמה הפיטה תא דאמ דע בבוחו ןשייב ,ןירווח שיא היה ,םוקמ לכמ ,ומצע הניליטק     
םימד תוכיפשל ורכמתהבו הלוס לש וינוירב לא ופרטצהב וירוענב ומש תא םיתכה אוה
שיא הב אצמ אל ,תינוציחה התעפוהמ ץוחש" הליטסרוא הילרואב בהאתה ןכ-ירחא .תומילאלו
רתויב םיבעתנה םיאושינל ותיב תא ןיכהל ידכ ,זאו .(סוכראטולפ) "הכרעהל יוארה רבד
.רגובמ םדא זא היהש ,גרוחה ונב תא וליפא - תוירבה ונימאהש יפכ - הניליטק חצר ,אמורב
זחופו קיר ריעצ לכ .רוביד רשוכ לעבו שחכבו תועיבצב ןמא ,ימומרע היה רשוק-יכראה     
םצעמ ערו דידי ול היה היבוק יקחשמו תודימה תותיחש ,תוללוה ייחב ותשורי תא הליכש
ונודנ רבכש םיעשופ ,הצמשל םיעדונ רקשל םיעבשנ ,םיחצרמ ,םיפאונ ,לוע יקרופ .וביט
םנוממ תא םמצעל ריזחהל רשוכ תעש הכפהמב ואר הלא לכ - וספתנ אל דועש םיעשופו
.בוטה םמש תאו
תונתפאש תמחמ ןה ,ומדב עובט היהש תעדה-בושיי רסוח תמחמ ןה וישעמל ףחדנ הניליטק     
לע תורירמה תמחמ ןהו ,סיכ-ןורסחמו םיפוכת תונולשכמ תעבונה חצמה תוזע תמחמ ןה ,המלבנש
ובס-יבאמ תשרומ ילוא - וב התיה .ירסומ יתלבה ורבע ןברק היה אוה .הרבחה ול השחרש זובה
,תוירבה עבטב רטסגנג לש הפירחה ותעידי ,יאבצ ןורשכ בוטרוק ,בל-ץמוא לש תמיוסמ הדימ -
ללכל יפואה ישולח תאו םירגובמ-יתלבה תא איבהל ינטש ןורשכו עבשומ ןפלק לש רהמנה וצרמ
.רתויב םילפאה וישעמל םיפתוש םתיישע ידי-לע "םעישוהל" ןכמ רחאלו שואי
ןויסנ .לשכנ םיימעפו ,65-ו 64 תונשב ,לוסנוקה תנוהכל תוריחבל הניליטק בציתה םיימעפ     
הלע ,תינידמ הכיפהל תואה תויהל היה ךירצש ,ס"הנפל 65 תנש לש םילוסנוקה תא חוצרל
םימאונבש בושחה ,ורקיק סוילוט סוקרמ ודגנ בציתה הנהו אצמ ,ס"הנפל 64 תנשב ,זאו .והותב
ןוגריאב הניליטק חתפ הלא תוריחבב ותלפמ רחאל .אמור תודלות לכב םהבש לודגהו וימיב
היה ךירצ תוממוקתהל קיודמה ךיראתה .איהה הנשה לש ויתסב עבק ודעומ תאש לודג רשק
.הלוס ןוחצנל הנשה םוי ,ס"הנפל 63 תנש לש רבוטקואב 28-ה תויהל
היה הניליטק לש ירקיעה עינמה יכ אוה ירב .םייקה ןוטלשה תלפה התיה הכיפהה תרטמ     
.הזיבו רשוע
,םדאה תודלותב רתויב םיקתרמה םירופסה דחא אוה הניליטק דגנ ורקיק לש רמה קבאמה     
בוקעל ונא םילוכיש ,הדבועה םושמ טעמב אל ול אב ומסקש ,שחנה ןיבל לעושה ןיב קבאמ אוהו
.אמורב רתויב ללוהמה ןטפשמה היה ורקיק .וימואנבו ורקיק יבתכמב הרושאל ותוחתפתה ירחא
דבלב וז אל ס"הנפל 62 תנש דע .לוסנוקה תנוהכל תוריחבב הניליטקל הלפמ ליחנה 63 תנשב
הניליטק תא ץליא ,רשקה תא ףשח ףא אלא ,רחביהל הניליטק לש ויתווקת תא לאל םש בושש
םתתמה תא ,תצלמנה ותונרבדב ,חיטבהו הניליטק יערמ תומיזממ הווסמה תא ערק ,אמורמ תאצל
םיפלא תשולש םע דחי ,לפנו ויביוא ידי-לע ףוסבל הלגתנ ומצע הניליטק .םהמ השימח לש
.סנרולפמ תינופצ ,הירוטסיפ ברקב ,וישנאמ
,בורקמ והנחבנש אוה יואר הניליטקל לוכי רשא שיאה ךא .הלודג הנכסמ הצלחנ אמור     
.תיפוריאה תוברתה תודוסימ דבכנ קלח בצינ ונושל תוחצ לעו ולכש לע ןכש
לש ותדלומ זוחמ ,םוניפראב םלועה ריוואל ותוא האיבה ורקיק סוילוט סוקרמ לש ומא     
אוה ."םיריצ ילבו הלקנ לע" ,ס"הנפל 106 תנש ראוניב השולשב ,ילופאנל אמור ןיב ,סוירמ
הזב תעדה יפנעמ דחא לכל רכמתהו ,איהה הפוקתב הלכשה יזכרמ ,סודור יאבו הנותאב דמל
םלוא ,בהלנ דימלת דימת היה אוה ,אהי רשא אשונה אהיו ,אהי רשא הרומה אהי .הז רחא
.הרישל תרתסנ הבהא חפיט וברקב
םיגציימ םה .ומייקתנ םהמ הנומשו םישימח ךא ,ודבא ורקיק לש וימואנמ הנומשו םיעברא     
וניא הז רבד םלוא .ויגורטק יאשומל הפ-ןוחתפ םינתונ םניא ןכו ףורצה קדצה תא קחודב
וא ןוירוטסה לש אלו ,יאנידמ וא ןיד-ךרוע לש וימואנ םה ורקיק ימואנ ירהש ,עבטה ךרדמ אלא
לש םילת ילת ורקיק איבה ,המשאה יבג לע המשאה ,העשרה יבג לע העשרה ובבגב .טפוש
לכ סייג ,םילוספו םירשכ םיעצמאב ,רתויב הנונש הינוריאבו תיטא תוחקפב .ויבירי דגנ תויאר
העבטש רובידה תוחצ וז ,םילמב הלענה ותטילש תורשל וגישהל היה ןתינש רמוח לש ץוצמק
.יסלק יוטיב יעצמאל אמור לש התפש תא התשעו תיניטלה הפשה לע המתוח תא חצנל
תוקוחר םיתעל ךא ראשנ דוס .ויבירי תודוא תובר עדווהל דימת ורקיק לדתשה ךכ לע ףסונ     
תחא השא הפילדה רוקמ התיה הניליטק לש והרקמבו ,האנ השאל עדונ םא דוס תניחבב
.היבלופ המשו
.הניליטק לש ןכוסמה רשקה תא ורקיק רפיה דציכ בורקמ קודבנו וניבקע לע התע רוזחנ     
ירסומ יתלב ,םינפ-זע שיא ,סוירוק .תעד-תלק םיליצא-תב תיאמור הריבג התיה היבלופ     
הילע ריתעהו ,תעדה ףורטל דע בר ןמז הבהא ,רשקל הניליטק לש וירבחמ היהש תחשומו
תרומת קרו ךא ונתינ היבלופ ידסחש ןויכו .ודמעמ תא ןיטולחל סרהש דע ,ךכ-לכ תובר תונתמ
לעו םיבוטה וייוכס לע הל רפסל - שואי דע הבהאש - סוירוק ליחתה ,שממ לש תונורודו בהז
ךא ,דבלב תולפרועמ תוזימר אלא זמר אל הליחתמ .הרהמב ול םינמוזמה םיסכנהו רשועה
,דיתעה לע ויתומולח-רוכש ,הנורחאל .רתוי שרופמו יולג השענ ,ורצי וילע קחדשמ ,ךכ-רחא
תועומש וליחתה ,ללכו ללכ דוס-תרמושו הריהז התיה אל איהש ןויכו .ותוריהז תא לילכ חנז
וכפה ךרע-תולעב ויהש היתועידיו ףסכל דימת הקקזנ היבלופ .אמורב טושפל דרמ לע תומותס
הניליטק לש תונכוסמה ויתוינכת תא ףסכ תרומת ףוסבל התלג ךכיפל .םינמוזמל לק שיח
עפוש היה תונמיהמ תועידי לש דימתמ םרזו ,הלקנ לע הנקינ סוירוק ףא .ורקיק לש וישנאל
.ךלוהו
תווקל ולכי ורקיק יגורטקמ גורטק לש םייחירה ינבא ןיב וספתנש הלא ןיבמ טעמ יתמ     
ומואנל תומסרופמה החיתפה תולמ "יתמ דע" - "Quo usque tandem?" .עגפהל ילבמ וטלמי יכ
,יתמ דע" .הזה םויה םצע דע םייאמה ןלילצ תא תורמוש הניליטק דגנ ורקיק לש ישילשה
ללהל לדחת יתמ ?ונגעלל הרטמ העורפה ךתוגהנתה היהת יתמ דע ?ונתונלבסל זובת ,הניליטק
תוריהבב הלגתמ ,ןטפשמכו יאנידמכ ,ורקיק לש ותונואג ."?ךמצע תא גיס הל ןיאש ךתוזעב
.וימואנ תא ראפמה ותומכ ןיאש יניטלה ןונגסה תומלשב
וליפאו ןססהו ,החלצה תותעב ומצעב חטוב היהיש ול םרגש ךפכפה גזמ םילגמ ויבתכמ     
שולשו םירשע יחש סוקיטאל םידעוימ הלאה םיבתכמה ןמ םיבר .הלפמה ינפ לומ םידי-הפר
היה סוקיטא .הלוס לש וינכוסמ טלקמ ול אצמ הבש הנותאב - ס"הנפל 65 דעו 88-מ - םינש
שיא היה אוה .תויונמאל ןורטפו סוריפאב תועקרק לעב ,רואל איצומו םיפסכ שיא ,חקפ רחוס
רתוי הברה םלועה תויווהב ןיבהו ,רזעל תוירבל תויהל תע לכב ןמוזמו ןכומ ,השעמה
,ורקיק לש םיפסכה ינינע לע חיגשמ היה סוקיטא .ןקיטנמור לש תינימש וב התיהש ,ורקיקמ
םורזל ולכי וילאש טקוש םימ הווקמכ ול היהו וימי לכ ץעוי ול שמש ,ויבתכ תא רואל איצוה
.ריהזמה ותוסח ןב לש תונוששהו תוקושתה ,תווקתה ,םידחפה ,םיטבלה לכ דירחמ ןיאב
ותושעב הנאו הנא ךלהתהל היה גהונ .וריט וערו וריכזמל ויבתכממ הברה ביתכה ורקיק     
תטיש איצמה ,תונורשכ לעב ומצעב היהש ,וריטש דע ךכ-לכ הבר תוריהמב רבידו ,תאז
,ומש לע הארקנ תיניטלה תונרצקה .הלמב הלמ ורקיק ירבד תא בותכל ול הרשפאש תונרצק
םצעב היה וריט ,בגא .םייניבה-ימיב דוע םיריזנה ידיב תגהונ התיה "notae Tironianae" ותטישו
שומש לע רפס לש ורבחמ היה אוה ףא .ליגר יתלבה ונורשכ םוש לע וררחש ורקיקש דבע
.הנבומו תיניטלה הפשה
דע הרידנ תוינואג לעב םדאכ תושונאה תודלותב רכזיי ומשש חוטבו ךומס היה ורקיק     
לוכיו ,ךילא ונחלשא ילש טלוסנוקה תודלות לע ירפס תא םייסאשמ" :סוקיטאל בתכ אוה .דאמ
רבדה אנ השעיי ,ימצע יחבשב רפסל דמוע ינאש רחאמ ןכש .םיזורחב ףסונ רפסל תופצל התא
םלוא .ונרקבי לאו ול עירי ,ותוארהל ריבכ רבד םלועל ול שי םא .תוירשפאה םיכרדה לכב
הרהצה יהוז ."תירוטסהה תמאה לש היולגה התגצה אלא הליהת ריש וניא ובתוכ ינאש רפסה
.ובלמ העבנ איה ךא דאמל דע תזעונ
בלה תא תשבוכו תינריע חור ונינפל םידימעמ (ונידיב םייוצמ םהמ 931) ורקיק יבתכמ     
,הנובתב םיצצונתמ םה .דיחיו דחא אשונ ביבס תונויער לש בזכא-אל עפש חתפל ןורשכו
םדא לש ויתוגאדו ויתוששח לומ םינפ לא םינפ ונתוא םידימעמ םה .ןחו הינוריא ,גולגל ,תוחקפ
קימעהשמ קר ץרמה תברו תיאנקה ,גזמה תמח ותשא םע רשוא אצמש לעבו רוסמ בא ,למע
התיהו םירניד ףלא םירשעו האמ לש הינודנ ול האיבה היטנרט .ומצע ולש הקוצמה יכבנל
םינווי תרבחב ,ןוגהו ןובנ חרואב יח אוה הז ןוהב" .םיפסונ םירניד ףלא םיעשת לש םתשרוי
לש הינודא ורקיק היה ךכ לע ףסונ .סוכראטולפ ירבדכ ,"ותרבחמ ונהנש םיליכשמ םיאמורו
הנומש - םידחא םיפי םיירפכ םיתבו ,ייפמופבו ילופאנב תווח יתש ,םויניפראב האנ הזוחא
.הילטא לש םינוש םיקלחב - הארנכ ,רפסמב רשע
לעו םימאונ לע םירפס ןהמ .תויפוסוליפו תוירוטר תוריצי לש המלש הירפס בתכ ורקיק     
םעבט לע ,תירסומה הבוחה לע ,קוחה לע ,תילאידיאה לשמימה ךרד לע - ןהמו ,םואנה תונמא
םתואב תחוורה העדה .םירחא םיבר םיאשונ לעו תודידיה לע ,לרוגה לע ,הנקזה לע ,םילאה לש
:רודככ - וינפל ןוטלפאכ - הראתמ ורקיק וליאו ,סוקסיד תיומד איה ץראה יכ התיה םימיה
הריפסב ,לבתה זכרמב ןאכ התוא האור התאש וז הריפסב ויחיש תנמ לע םיארבנ שונא ינב ןכש"
.תיהולא חור ידי-לע םיענומ ,םילוגעו םיירודכ םהש ,תולזמהו םיבכוכה …ץרא ןירוק תוירבהש
םילוגעה םיבכוכה ידממ םלוא …האילפמ תוריהמב םהיבוביס תאו םהיתופקה תא םיכרוע םה
לכ לע המילכ ינא אלמש דע הנטק הכ יל תיארנ המצע ץראה .ץראה לש הלא לע םילוע
ינפ לע דבלב תחא הדוקנ לע אלא העיפשמ הניא ,עמשנה לכו השענה לכ רחאלש ,ונתונתלעפ
."הריעזה ץראה
ישנא לש םלרוגב ןודל יאמורה טניסה תא ורקיק דיעוה ס"הנפל 63 תנש רבמצדב השימחב     
שנוע עבת ,ןכמ רחאלש הנשל לוסנוק תנוהכל דמעומ היהש ,סונליס סוינוי .םייובשה הניליטק
רכיב ,רוטירפ תנוהכל רחבנ רבכש ,רסיק קר .תאז העצהב וכמת רבעשל םילוסנוקה לכו ,תומ
.ולש הנותמה הנינחה תדמעל םיכתוחו םיריבס םימעט ותתב ,תומ שנוע ינפ-לע םלוע רסאמ
סויקרופ סוקרמ םק הנהו ,רסיק םע עיבצהל םינוכנ ויה רבכ ורקיק לש םירחא םירבחו סונליס
בוש וליחתה לכהש דע הניליטק ישנא לש גרוהל םתאצוה תוכזב בר הכ ףקותב ןעטו וטק
.םיפיעסה ינש לע םיחסופ
לש טושיק ןוד" םשב והניכ ןסמומ .ינוהמת םדא היה ,עודיה וגתרק אנושל רצנ ,וטק     
.ידמ רהמנ יאדוב אוה הז טפשמ םלוא ,"תטשפומה תוירסומה םוחתב םלוח"ו "היטרקוטסיראה
,ינוציק ןרמשו ,םימודקה םיאמורה םיכרעה ול וארנש המ לש םביר תא בר ,ןקיאוטס היה וטק
רבד לכ דימעהו אטחה תפוטש ןילופורטמה ינפ-לע טטושש תפומל חרזא ךא ותבשחמב יטיא
ידגאה דסימה ,ךלמה סולומורכ - לגרב ךלוה היה דימת .תובוטה תודימה לש הירלקפסאה ינפב
קר םרב .הז רבד ריתסה אל אוהו ופלחש םיבוטה םינמזה לא ושפנ ההמכ לכמ רתוי .אמור לש
תלעות ובל רשוי איבה דבלב תחא םעפ קרו שאר דבוכב וילא םיסחיתמ ויה תוקוחר םיתעל
אוהו תיאמור היצניבורפל תושעיהל רישעה ןיסירפק יאה דמעשכ ,ס"הנפל 58 תנשב - תישעמ
השעי אלש וב חוטבל היה ןתינש ידיחיה םדאה ותויהב ,להנימה תא ןגראל ידכ םשל חלשנ
.ותדובע ךלהמב ותיבל
לע תומ ןיד-קספ רוזגל תרשפתמ יתלבה ותעיבת תא טניסה ינפב וטק עימשהש ירחא     
"הניליטק ימואנ"בש ןורחאב חתפו ורקיק םק ,הז ,יטסיכראנא אל םא ,ילארביל רשקל םיתיסמה
אשונ וניאש שיאכ עיפוהל ליכשהש דועב .יגולוכיספ עונכש לש תיתימא תפומ תריצי ,ולש
םתרטמ תארקל ויעמוש תא גוהנל ,ויסיסכת לש דימתמ ףוליח ידי-לע ,חילצה ,ללכ םינפ
איצוה ,םיחרזאו םידידי לש אילמפ הוולמ אוהשכ .תומ שנוע דעב עיבצה טניסה .הדועיה
העבגה דילש ורצעמ םוקממ ,הרוס סולוטנל ,ןושארה רשוקה תא ומצעבו ודובכב ורקיק
לזמה שיב דרומה תא םיניילתה וכילשה םשו אלכה לא אמור תובוחר ךרד וליבוהו תיניטלפה
גרוהל ואצוהשמ םינודינה ראש תא םג דקפ המוד לרוג .לבחב והוקנחו ,םונאילוטה ,רצ רובל
.ס"הנפל 63 תנש ,רבמצדב השימחב ,הלילב וב
הוול אוה .וייח ימיב לודגה היה רשקה ןמ הקילבופרה תא ליצה ובש םויה יכ שח ורקיק     
ומשב םיארוק םינומהה דועב לודג רואב םיראומה תובוחרה ךרד ןוחצנ תכולהתב ותיבל
.אמור לש הליצמו הניגמלכ ול םיעירמו ,גג לכ לעו ןולח לכל דעבמ
תא םייסל ,הנשב ןורחאה םויב ,דמעשכ .ולעפ לע רמ ריחמ םלשל דיתע היה אוה םרב     
סולטמ ןובירטה ידי לע עתפל עסוש ,הפיסאה ינפב יתרוסמה םואנב לוסנוקכ ותנוהכ תפוקת
השרוי אל ,רמא ,םהירבד תא ועימשי הלאש ילבמ םיאמור םיחרזא תימהל הווצש שיא .סופנ
תאו אמור תא ליצה אוה יכ ונעטב ,תוממור תרדהב ביגה ורקיק .ולש וירבד תא עימשהל
החוורה אלא ול התיה אל ,תואושתל הכז ומואנש יפ-לע-ףא ךא .תחפ יפ ירבעמ הקילבופרה
.םיינידמ םימעטמ אמורמ שרוג אוה ןכמ רחאל .יערא לש
התוחא .תוחפל םירקמ ינשב וייח לע תערכמ העפשה הארנכ העדונ ותשא היטנרטל     
הדשחנשמ .טלחומ רהוט לש םייח ןהילע הפכ ןדועיש הטסו תונהוכמ תחא התיה ,היבפ ,תגרוחה
תונמדזה וקוליסב היטנרט התאר ,הניליטק םע יאשחב תעעורתמ איהש תאז הטסו תלותב
.ודגנכ םייטפשמ םידעצ טוקניש הלעבב הריצפה איהו הביאב הדועב הירורעשה תא תולכל
תא הנתנ הידואלק ותוחאש הרובס התיה היטנרט .סוידואלק תשרפב ףא עריא הזה רבדכ     
היה הז שיא .סוידואלק דגנכ דיעיש ובל לע הרבד ןכלו ,ול אשניהל התנווכו ורקיקב היניע
םאונה לש ויתב תא וליאו ,אמורמ ושורג ידיל איבה ףאו ורקיק לש רתויב השקה וביואל
.שאב םלעה וא הריכמל איצוה לודגה
םיבתכמ ובתכב ,ךשח ילב ומצע תא חיכומ היה אוה .ובל קמוע דע ושורגמ עגפנ ורקיק     
ףוגב השושתו הנועמ ,הללמוא השא" .היטנרט ותשאל הכרעהו הבהא םיעפושו בל לא םיעגונ
."לכו לכמ דבוא יניעב יתבשחנ אל זא יכ ידיל תייה וליא ?ךידעלב תויחל לכוא דציכ !שפנבו
ךוליבוהו עורזה חוכב הטסו שדקממ ךולטנ דציכ ,תורמ תועמד ילב אל ,ארוק ינא" :ךכ-רחאו
."!הדיחיה יתבהא ,ייח .קושה רככב םינובירטה ינפל
המינ עתפל תעמתשמ ויתורגיאמו ותולגמ ורקיק תא סויפמופ ארק םישדח רשע-השש רחאל     
האלפומ הנה ,תרחאה יתגאדל רשא .לכה לע םימוליש יל איה יתבו יחא לש םתבהא" :תרחא
עיתפמב ליחתהש ןויכ התוא שריג עשתו םישימח ליגב .היטנרט התיה "תרחאה ותגאד" ."איה
אשנ התע .הנש תחאו םישולש תחא הפיפכב ויח םה .ןוממ ינינעב התוריהזל ןומא רסוח שוחרל
.הספורטופא היה אוהש הריעצ תשרוי ,הילילבופ תא השאל
תבה ןדבא לע ורעצ םצועמ ורדגמ אציש ,ורקיק .התמ הילוט ותב .ארונ רבד עריא זאו     
היה רובסכ התע םלוא .הרענה תא הדועמ הבבח אלש ,הילילבופ תא ותיבמ ךילשה ,ץירעהש
,ילש ינפ !היבאל התיה הרוסמ המכ !תב וזיאו ,תב" .ויהש המ לש רווח לצ אלא םניא םייחה יכ
היה לוכי אל רבד םוש .סוטניווק ויחאל ורקיק בתכ ךכ "!ילש יתנובת ,ילש ירוביד חרוא
ודבל תולילו םימי השע ,הרוטסאב רגתסה אוה .התונכל גהנש יפכ ,"הלוילוט" תומ לע ומחנל
םנמא םאו .ןכ ינפל תאז הלאשב הגה רבכ ורקיק ?תוומה רחאל םייח שיה .םיממושה תורעיב
הנורחא היעבל הבושת אצמ אל ורקיק ?ול רקיה םע םש דחאתהל םדא לוכיה ,אבה םלוע םייק
.הדובעב אתרופ המחנ ףוסבל אצמ יכ ףא ,חצנו תומ ,םויק לש תאז תינויחו
ףקת תומילאה ויכרד תאש ,סוינוטנא סוקרמב ביוא ול הנק ןכמ רחאל םיתנש םרב     
?דציכ ךא .וטקו סויפמופ ,רסיק ירחא םימי ךיראה אוה .ולש תוקיפיליפה ימואנב תופירחב
םיתעל ךכרדכ ,יב ץיאמ התא" .זגורו הגאד ,למע אלא וייח לכ ויה אל לוכיבכ ול המדנ
תא בטיה לצנ לצנל ינא הצור" .ויחא לא םעפ בתכ ,"דובעאו ןתפאש היהאש ,ךכ-לכ תובורק
וינגב לייטל ונוצרב דוע היה אל בושו ,התע ףלח לכה ,ןכא "?היחא יתמ םלוא ,יתונורשכ
טיבה אוהו ,םלועה ןמ קלתסהל ותעש העיגה התע .ףסלפתהל וא הריש ירבד בותכל ,םיבוהאה
.לודג ףוסוליפל האיכ ,חור זועב ןיעב ןיע תומב
ישנא - ויחצרמ ינפמ רתתסהל היה ךירצ אלש וזמרב שישיל לווע םרוג סוכראטולפ     
.רתתסה אל ורקיק .תודחא םינשב עבטה תא ומידקה קר ףוס ףוס ירהש - קפס אלל סוינוטנא
םלוא .ויביואמ טלמהל הסנ אוה ,תמא .םיה ףוח לא עיגהל ידכ ונויריפאל סנכנ אוה ,תמא
.םדא ייח לש םכרע תא עדי עודיו ,הטוש אלו ףוסוליפ היה אוה
בוטה .ןווכתמב הצוחה הטנו ונויריפא תא דירוהל הווצ ,והוקיבדה ויפדורש הארשכ     
ילוא .ס"הנפל 43 תנש רבמצדב העבשב חצרמה לש וברח תחת לפנ אמורל ויהש םישארבש
.ולש הבוהאה הלוילוט תא בוש תוארל אוה דמועש הלא םינורחא םיעגרב ורקיק שחינ
.רבד אריל דוע ול היה אל ,אוה ךכ םאו     רצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל