סויפמופ
םינזאמ לזמב Gnaeus Pompeius Magnus: Pompey the Great (106-48BC)

ןמז יל דמעש ינפמ ךתוא הלשה רשפאש ,בוט לזמ אלא יתעדי אל םויה דע ,הילנרוק ,תמא
,ונלזמ תא תוסנלו רוזחלו אבש המ תאשל ונילעו ,םדא ינב אלא ונחנא ןיא לבא .ליגרה ןמ בר
.ופוליחל היהש המ ונל ךפהנש םשכ ,היהש המל הכזנו רוזחנ אלש שאייתנ לאו
.(סביל .י :תינווימ) 1 'הע ,סויפמופ ייח ,סוכראטולפ     

ליחתה ,םינש שש לש תורדעיה ירחא ,ס"הנפל 62 תנש לש ץיקב .סויפמופ לא בושנ הבה     
התיה וצרא רבעל תונוחצנה רוטע איבצמה לש ותומדקתה .חרזמה ןמ הילטיאל וטיאל רוזחל
.ס"הנפל 62 תנש יהלשב אלא םויזידנורב לש הפוחב הלע אל אוהו ,תחא הכורא ראפ תכולהת
אוה .ונוחטבל םויא לכ ינפמ המ-ןמזל וחיטבהו היסאב אמור לש הנוטלש ןיינב תא םייס אוה
,סילופולגמ ,סילופוקינ ןהיניב - תושדח םירע דסי ,ןימוי-תוקיתע םירע בירחה ,תובר תוצרא שבכ
תורידנ םיתעל ךא .םתחת םירחא הלעהו םאסכמ םיכלמ דירוה - סילופויפמופו סילופויד ,הלז
םלוא .ךכ-לכ תובורמ תוריהזבו תונכסחב וחוכב שמתשהש ךכ-לכ בר חוכ לעב איבצמ אצמנ
היה אוה .המזי רסוחמו ימצע ןוחטב רסוחמ ,ןסמומ רבסש יפכ ,העבנ אל סויפמופ לש ותוניתמ
םישולש תואל אלל אמור תא תריש אוה .גטרטסאכו איבצמכ קר םג ולו ליגרה ןמ חקיפו ןובנ
חיגשה ,הריהמ הכמ הכה תוקוחר םיתעל קרש לוקשו ריהז שיא היה ,ליחכו שרפכ טעמכ הנש
.טעמכ תיתאיסא תונלבסב תחא אל לעפו ,וביוא תועונתבש הלקה לע החוקפו הדח ןיעב
,אוה אוה .סולוקול איבצמל הנותנ אמורב תיטרקוטסיראה הרבחה תדהא התיה תאז לכ ףרח     
תא ודימ ףוטחל ידכ ומוקמ תא ספת קר סויפמופ וליאו ,חרזמה לש יתימאה שבוכה ,ורמא
.ןוחצנה ירז
תוחבשתב תובהלתה יאלמו םיינלוק אמור לש טושפה םעה ינב ויה היטרקוטסיראל דוגינב     
ביתנכ םייחה םלוא .תאז תושעל םחינה סויפמופו ,רובג תלעמל והולעה םה .סויפמופל וקלחש
יכ קדצב רמוא סוכראטולפ .תוגספבש ההובגב אוה םייתסמ דבלב תורידנ םיתעל :םה םירהב
לש ומש םע תחא הגרדב ומש דומעב ,תאז הדוקנב סויפמופ ייחל ץקה אב וליא היה בטומ
.לודגה רדנסכלא
תועורתב לבקתנ סויפמופ .אמור תובוחרב הלודג ןוחצנ תכולהת הרבע ס"הנפל 61 תנשב     
.תובהלתה לש ץרפ ידיל האיבה ותעפוה .היסאו הקירפא ,(דרפס) הפוריא ,תושבי שולש שבוככ
ותוחאו וינב תשמח :רעושת אל םתראפתש תורצואו תוקוחר תוצראמ םייובש ורבע תובוחרב
;ותבו ותשא םע ,הינמרא ךלמ לש ונב ,סנארגיט ;הדוהי ךלמ סולובוטסירא ;לודגה סטדירתימ לש
דקפמ ,סקאטלוא ;תינופצה הירוסו (זקווק םורדב קוחרה רוזאה) הירביא ,הינבלאמ הבורע ינב
לש בר עפש ןהבו תוקצומ תובית ;סטדירתימ לש םישרפה ליח דקפמ ,סורדנאנמ ;םיכלוקה
ושבכנש םימעהו תוצראה תא םינומה םיטלש ואשינ הכולהתה שארב .ןוחצנה יסינו ,תועבטמ
םירשע סיבהו ,תולודג םירע תואמ עשתמ רתויו םירצבמ ףלא דכל סויפמופ .סויפמופ ידי-לע
.תורככ ףלא םירשע לש יוושב ףסכו בהז ילכו תועבטמ הנידמה ךזנגל חלש אוה .םיכלמ םינשו
ךא ,תברברתמ יתלבו העונצ התיה הזה יקנעה ןוחצנה דעצמב אמור תא ורבעב ולש ותעפוה
ןכל םדוק התיה ,רתויו הנש םיששו םיתאמ תב זא רבכ התיה יכ רמאנ וילע רשא ותרדא לע
.סטדירתימ לש ויתורצוא ןיב האצמנו לודגה רדנסכלא לש וניינק
!עירה :הלאכ תויונמדזהב דימת וגהנמכ גהנ אוה ?ןומההו     
םג הז היה .אמור דוסייל םינש 593 וא ,ס"הנפל 61 תנש רבמטפסב הנומשו םירשעב הז היה     
.ודובכל תועבטמ העבט אמור .סויפמופ לש השמחו םיעבראה ותדלוה םוי ברע
יגרטה ךילהתה אב העמק העמק ?החלצה לש תאזכ הגספב דמעמ קיזחהל יושעה אוה ימ םלוא     
.תיב אלל היה הנש םישולש .ליעפ תורשב סויפמופ היה הנש םישולש .הבזכאו העיקש לש
םייחרזמ םיכלמ לע םימיא תומולח ותנש תא ועירפה ,םנמנתהש תמיא לכו הנישה והתשטנ התע
התנכו ול הגעל תיאמורה היטרקוטסיראה .שאב תולוע םירע לע ,םיפיקתמ םישרפ לע ,םיססוג
םוחינה אל םזקרסל םתייטנו םהלש רומוהה שוח .תולדג לכלכל ולכי אל לוכי .געל ייונכב ותוא
.ןכ תושעל
החונמה לא ותשא םע אובל ףאש אוה .םולש התיה תחאה ותקושת הנה ,סויפמופל רשאו     
ןכלו ,ואבצ תא רזפ אוה .לודגה והגשמ תא הגש זאו .םיטקש החפשמ ייח תויחלו הלחנה לאו
תונטקה תולחנה תא וילייחל קינעהל וא היסאב תוילהנימה ויתונקת תא רשאל טניסה ןאימ
.תובשומב םהל וחטבוהש
םיעברא ןב זא היהש ,רסיק .רסיק סוילוי םע תיתודידי תירב סויפמופ תרכ םהה םימיב     
םינאילויה תחפשממ אבצ ןיצקו ןטפשמ ,ריהזמ םאונו העפשה לעב יאנידמ היה ,הנש םיתשו
לש הליפאמ התלעו העקב בורקמ הז ךא םלוא היתובא לע םילאו םיכלמ התנמש ,תיקירטפה
הדיחיה ותב תא השאל סויפמופ אשנ תודידיה תירב תא םותחל ידכ .טעמכ הנש תואמ שלש
.שלשו םירשע תב הרענ ,הילוי ,רסיק לש
התמ הילוי ןכש ,דבלב םינש שש וכרא ויאושינ ךא ,הילוימ םילפכ שישק היה סויפמופ     
רתויו רתוי וטנ לזמה ינזאמ .אוה ףא תמ דיחיה ונב .דבלב םינש עשתו םירשע תב הדועב
,ס"הנפל 59 תנשב ןיידע םידמוע ונא ךא .הרביל - םינזאמ לזמב דלונש סויפמופ תערל
היה סויפמופ .השלש לש ןוטלש וא ,ןושארה טריומוירטה תא סוסרקו רסיק ,סויפמופ ודסישכ
תא ףוס ףוס ולבק סויפמופ לש ויררחושמ .םיפסכה שיא - סוסרקו יאנידמה - רסיק ,איבצמה
לש לודגה הקלח ןודאל היה אוהו הרשוא היסאב ותוינידמ ,םהל תוחטבומה המדאה תוקלח
תויהל ויה תודיתע הלא ךא ,הילאגו היריליא לש ביצנה תורשמ תא קר לבק רסיק .הירפמיאה
.ןוטלשה לא וכרדב רשג שאר ול
תא שובכל סוסרק ץמאתה ,ס"הנפל 51 תנש דע 58 תנשמ הילאג תא עינכמ רסיק דועב     
.גרוהל אצוהו יבשב חקלנ אוה ךא ,היתרפ
ותעיבת בקע ,רסיק לע טניסה הווצ ףוסבלו ,סויפמופו רסיק ןיב ערק העבינ הילוי תומ ירחא     
רסיק םלוא .ואבצ תא רזפלו ולש תוילאגה תויצניבורפה תא שוטנל ,סויפמופ לש תינשקעה
םימי ורבע אלו ,זירכה ,"לטוה רופה" .הילאגו הילטיא ןיב לובג הווהש ןטק רהנ ,ןוקיבורה תא רבע
.הלוכ הילטיא לעו אמור לע ןודא היה אוהו םיבורמ
שקב ףוסבלו ,רסיק ידי-לע ףדרנ ,הילאסתבש סולסרפב הסובת לחנ ,חרזמל טלמנ סויפמופ     
תתיחנל דגנתהל ונווכתהו סולסרפב הסובתה לע ועדי םירצמה רצחה ישנא .םירצמב טלפמ ול
חלשנ אבצ דקפמ .הבוט רתוי הלובחת ירצמה רצחה ןכוס לביח הנהו ,םתמדא לע סויפמופ
סויפמופ הלע ,םידודר ויה םימהש ןויכ .םירצמ ךלמ לצא רקבל הנמזה ומעו סויפמופ לש ותניפסל
,וירוחאמ והורקד ףוחה לא עסופ ודועב ,םלוא .ףוחה לא והריבעתש הנטק תירצמ הניפס לע
.םתינא ןופיס לעמ חצרל היאר ידע יאדוב ויהש ונבו תישימחה ותשא יניעל
,סויפמופ לבוה ובש םויה םצעב ,ס"הנפל 48 תנש רבמטפסב הנומשו םירשעב הז היה     
ונוטלשל םינותנ ויה וייח ,ןכא .ןוחצנ תכולהתב אמור תובוחרב ,ןכל םדוק םינש הרשע-שלש
חינהו שמחו םירשע ןב ותויה זאמ "לודגה" ראותה תא אשנש שיאה .םינזאמה ,הרביל לזמ לש
.םירצמ ףוחב לוח תעבג לע ותומ תא אצמ ,אמור ילגרל םהל המוד ןיאש תורצואו םלועה תא
וינפל ואיבה .םירצמל עיגה ,סויפמופ תובקעב ךלוה ודוע יכ רבסש ,רסיקו בר ןמז רבע אל     
.רבעשל וערו ונתח לש תורכה ושאר תא
.הכביו ויניע תא בסיה ,תוקומע עזעוזש ,רסיק יכ םירמוא     רצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל