רסיק סוילוי
םינפה-בר ןואגה Gaius Julius Caesar (100-44BC)

תא עיסמ התא ,ארית לאו קזח" :רסיק רמא (הרומח הנכסב הנותנ התיה עסנ הבש הריסהשכ)
."ותא גילפמה ולזמ תאו רסיק
.ח"ל ,רסיק ,סוכראטולפ     

.וינפמ תוחוטב תואושנ םישנ ויה אל תויצניבורפב וליפא
.סוינוטווס     

.םיאמורה ויתימע הלוס רוטטקידל ורמא ,"ךכ-לכ ריעצ רענ גורהל הקדצה לכ ךל ןיא לבא"     
היה ומש .רענב "םיבר םיסוירמ" תוארל םילגוסמ םניא םא םה הנובת ירסח יכ הנע הלוס
.רסיק סוילוי
תפומו אמגוד היהו אמורב הנוילעה הלוצאל רסיק ךייתשה ,סחוימה ינאילויה באה-תיבל ןבכ     
םע תודידי ירשקב דמע ,םלקדלו לוקב אורקל עדי אוה .םעה םורמ לש תיאמורה הרבחל
היה תעד לק .אמור לש תואנה היתורענ וילע וריתעהש םידסחהמ הנהנו הריש בתכ ,םיליכשמה
לכבו הלא ןוגכ םייח תויחל חילצה הז דציכ ועדי דבלב םילאה .ויפתכ לע ןוכנ בוט שאר ךא
.החושו בכור ,גד היהש םושמ רשפא ,ךכב חילצה םנמא אוה ךא ,ינפוגה ורשוכ לע רומשל תאז
,הילרוא ומא תא הבר הבהא בהא אוה ךא ,ויבא רטפנ םינש הרשע-שש ןב רסיק היהשכ     
אל םירצי ילב ןכש ,םירצי לעב שיא היה רסיק יכ רמא ןסמומ רודואית .דאמ דע הדובכ השא
.ודועמ וב ולשמ אל וירצי ,תאז לכ םע ;תונואג ןכתת
םימי ורבע אל םלוא .גלפומ רישע לש ותב ,היטוסוק תא רסיק שריא הרשע-שש ןב ותויהב     
.הניק תב הילנרוק תא השאל אשנו וישוריא תא רפיה אוהו םיבורמ
םירבדה ןמ ץמש ךא .םימיל ריעצ היה רסיקו אלפנ םוקמ התיה אמור ,םיקותמ ויה םייחה     
ריעה תא אצי ךכיפל .רוטטקידה לש ותמטשמ לע דמע אוהו וינזאל בנוג וילע רמא הלוסש
.םיטלמנ ירחא םישפחמ ויהש הלוס ילייח וינפל ורקנ דחא הליל .םוקמל םוקממ דנו ענ היהו
שקב םשו ,היסא לש רוטירפה תדוקפב ,היניתיבל גילפהו םיה ףוח לא טלמנ ,םדחיש רסיק
הארנכ תויעבט יתלבה ויתוואתל הנענ יכ והומישאה ןכמ רחאל .יצ םיקהל סדמוקינ ךלמהמ
.ךלמה לש
זוב לש ןותיק םהילע ךפש אוה .םי ידדוש ידיב לפנ ךא ,תינשב רסיק גילפה רצק ןמז רחאל     
.םהידיבש יובשה ביט לע ודמע אלש לע םהב סלקתהו ,דבלב תורככ םירשע לש רפוכ ועבתשכ
יח םיתניבו ףסכה תא ףוסאל ידכ תונוש םירעל וידידי תא חלש ,תורככ םישימח םהל ועיצהב
קחשו חדבתה ,ןושיל ץפחשכ םיטוב םירבדב םתוא הסהמ היה אוה .םיה ידדוש ברקב םיבוט םייח
םה יכ וחכונ םידדושה .םלתיו םוקי דחא םוי יכ םייאו םהילע גלגל ,םיריש םהינפב ארק ,םהמע
.שארל םהל היה אוה וליאכ טעמכ הז היה .ושאר ירמוש ויה וליאכ םיגהונ
תארקל גילפה ,םישנאב תודחא תוניפס אלימ דימ .ישפוחל חלוש רסיקו ועיגה רפוכה ימד     
םיחדובמה וימויא תא םייק םומגרפב .ללשל רפוכה ימד תא חקלו בשו םבור תא ספת ,םיה ידדוש
תוקיתעה תורוסמה תחא איה תאזכ ,םינפ לכ-לע .םיה ידדוש לכ תא בלצה לע ועיקוהב
.ונידיל ואבש
ןושלב הקירבמה ותטילש תא ןיגפהו אמור לא רסיק בש הררשה ןמ הלוס קלתסנש רחאל     
דע הכזו ,לכה יפלכ וסחיב בידאו תוירבל חונ ,סמונמ היה םייטרפה וייחב .ןיד-ךרוע תרותב
הנידמב ותרקוי .אמורב לכ יפב החישל ויה ויתוגיגח .םעה ינב לש םתביחו םתבהאב הרהמ
.הבירחהל וינפ תמגמ יכ דשחה ררועתנ ףוסבל יכ דע הלדג
אוה .טקוש םי לש תינכייחה הוולשל רסיק לש ינידמה ונורשכ תא המיד ורקיק לודגה םאונה     
אל האר ,רסיק לש תויבבלהו תודידיה הווסמל רבעמ לא וטיבהב .ןכוסמו אוה דושח יכ רבס
תמיא לכ תאז לכב" .תוינדור תופיאשב ףא שח אלא שיאה לש יטרקוטסיראה ועבט תא קר
דרגתמ אוה דציכ ינא האורש תמיא לכ ,דימת ותקרסת תחפוטמ המכ" ,ורקיק רמא ",ינא האורש
יושע וניא תיאמורה הקוחה רוגימכ ךכ-לכ לודג עשפ וליאכ טעמכ רבדה הארנ ,תחא עבצאב
."ותעד לע תולעל ללכ
וביהרה ותלוז טעמ יתמ קרש םירבד אמורב תושעל לוכי היה רסיקו םיבורמ םימי ורבע אל     
היוולה םואנ ,סוירמ לש ותנמלאו ויבא תוחא ,הילוי דובכל אשנ אוה .םתושעל תוסנל םשפנב זוע
.עירה םעהו ,איסהרפב ץאונמהו תמה הלעב תונומת תא גיצהו םורופב םשור-בר
דסחו םעה בל לא עגנ רבדה .הזכ דובכ הל םג קינעה ,ריעצ ליגב הילנרוק ותשא הרטפנשכ     
ףיסוה אוה .השאל ,הלוס תדכנ ,היפמופ תא ךכ-רחא אשנשכ וליפא וילעמ רס אל םינומהה
.רככ תואמ-שלשו ףלאב ויתובוח ומכתסה רצק ןמז ץקמו ,םירחובה להק לש ותדהא רחא רזחל
וידידי .ויניעב ווקנ תועמדו לודגה רדנסכלא לש לספ רסיק האר ,הז ןמז קרפב דרפסב היהשכ     
יכ יתוארב ,יבל לא בצעתהל יל יואר יכ" ,רסיק לאש ,"ורמאת אל םולכ" .רבדה רשפל והולאש
."?תראפתו הלודג לש רבד ידועמ יתישע אל ינא וליאו ,םלועה טילש רדנסכלא היה יליגב
תא רסיק גיצה ,אמור לש סומיסקמ סקפיטנופה ,סויפ סולטמ סויליסאק סוטניווק תמשכ     
תרימש לע חוקפה תאו םישדקמה לע החגשהה תא הב ןהכמה לע הליטהש הנוהכל ותודמעומ
,הילרוא התוולשכ .ףירח היה קבאמהו יונימ ותואל ויה םירחא םידמעומ ינש םרב .תדהו ןחלופה
וא ךנב תא יארת ,הרקי אמא ,םויה" :הל רמא ,תוריחבה םויב תלדה לא יכבב הנב תא ,רסיק םא
.עבשו םישולש ןב זא היה אוה .רחבנ רסיק ."הלוגכ וא סומיסקמ סקפיטנופכ
תויטפשמה תונוהכה יתשמ תחא ,רוטירפה תנוהכל ושפנ תא רסיק אשנ ןכמ רחאל     
ירחא םירזחמ ויה לכה .אמורב הריירק תושעל היה לק אל םלוא .רתויב תומרה תויאמורה
האובת ביצקי טניסהש עיצה וטק ךא ,רוטירפה תנוהכב הכז רסיק .םתלכי בטימכ היסולכואה
היה קוח .ונרק הדרי ,טניסה לש תבחרנה הקולחב תורחתהל היה לוכי אל רסיקש רחאמו ,םעל
רחא ערואמ הרק הנהו .רתויב הובגה ריחמה תא עיצמה לכל תקחשמ החלצהה ויפ-לע אמורב
דחא .םירחא םיגוחב הבוט הצלהל בשחנ יכ ףא ,םידחא םיגוחב רסיק לש ותרקוי תא טיעמהש
ןב היהש דבלב וז אלש ,סוידואלק סוילבופ ומשו ןצחש שנרב היה אמורב םינזרטה ישארמ
הארנכ התיה אל היפמופו ,רסיק תשא ,היפמופ תא בהא סוידואלק .היה רישע ףא אלא םיליצא
התיה ,תינקדצהו הרומחה רסיק םא ,הילרוא לש רשנה ןיע ,םוקמ לכמ .ויפלכ ירמגל שפנ תווש
.חוכב בהאמה לש וכרדב םהילע רובגל ןיאש םילושכמ החינה איהו ,הירדח לע ףרה אלל החוקפ
תגיגח הנשב הנש ידמ םיכרוע ויה המשלו אמור ינבל התיה "האיד הנוב" המשו הלא     
שבלתה ,הרענכ האנו קלח היהש ,סוידואלק .לגר תסירד הב הנתינ אל םירבגל רשא םישנ
טטוש אוה .סומיסקמ סקפיטנופ רותב רסיק לש ימשרה ונועמ ,הי'גרה לא בנגתהו לבנ תנגונכ
תחא והתריכהש דע ,תוריהבב םיראומה םירדחה לעמ ותוטסב ,ךבוסמה ןומראה יבחרב המ ןמז
תא התסכ ,תוגיגחה לכ תא דימ הקיספה הילרוא .ירבגה ולוק יפ-לע היפמופ לש היתוחפש
ןמ אמור לכ התמה תרחמה םוי רחשב .תיבה ןמ סוידואלק תא הכילשהו השודקה ישימשת
דחוימ רקוח ןיד-תיב ינפב ןינעה אבוהשכ לבא .היפמופ תא שרגל רמוא רמג רסיקו הירורעשה
אוהש וריהצהב ,תגלפומ תושידאב סוידואלקב רסיק גהנ ,הז הרקמל טניסה ידי-לע םקוהש
שריג ,ןכ םא ,עודמ והולאשש םישנאל ובישהב .שיאה תמשא לע רבד עדוי וניא ומצעלשכ
."דשח לכ לע הלענ היהתש יתשאמ ינא עבותש ןויכ" :רמא ,ותשא תא
הכ תונע לוק ומיקה וישונ םלוא ."הקוחרה" דרפס לש היצניבורפה ביצנל הנמתנ רסיק     
.רתויב םיקחודה ויתובוח תא קליס הלהו סוסרק לא הנפ אוהש דע ותביזע לע םר
ןיב הרשפ ידיל איבהו אמורל רסיק בש ,דרפסב רתויב חלצומ הבוח-לש-בובס רחאל     
סוסרקו סויפמופ ,רסיק יכ ,ימשר יתלבו יטרפ ןפואב ,םכסוה היפ-לעש סוסרקל סויפמופ
הילוי ותב די תא סויפמופל ןתנ רסיק .דלונ טאריומוירטה .םתוינידמ תא ךליאו ןאכמ ומאתי
.וסיפ תב ,הינרופלק םע םעפה ,ומצעב תיעיבר םיאושנ תירבב אבו
תא רסיקל קינעהל םהיניב טניסהו יאמורה םעה תפיסא ומיכסה ס"הנפל 59 תנשב     
וישובכ ירחא רשא ,תיניפלאסנארטה הילאגו םוקיריליא ,תיניפלאסיקה הילאג לע תוביצנה
ול ונתינ .ופל ןופצמש הילטיא תא ןכו םויה לש דנלוהו היגלב ,תפרצ תא וללכ ,םידיתעה
,םינש שמחל הליחת עבקנ ותנוהכ ךשמו ,םילייח ףלא העבראו םירשעכ וא ,תונויגל העברא
.תופסונ םינש שמחל ךכ-רחא וכיראה אוה ךא
םיאיבצמו לודגה רדנסכלא תוכרעמב וינויעמ הקומע העפשה עפשוה רסיקש קפס ןיא     
הרורב העידי לכ ענמ םג םא ,תולודג שובכ תוינכת םקרש רבדה ירב ןכ ומכ .םירחא םיללוהמ
תא קידצמ אוה De Bello Gallico ותריציב .ודועמ ןדשח היהש טניסה ינזא לא עיגהמ ןתודוא
עצבמ" לש תחלצומה ותמלשה והתצלא דציכ חיכוהל דימת לדתשמו םיאמורה ינפב ותוינידמ
.שדח עצבמ ומצע לע לוטיל דחא "יתנגה
,םיבאוסה לש ינמרגה ךלמה ,סוטסיבוירא דגנכ רסיק אצי ,םיטוולהל ליחנהש הסובתה תובקעב     
.ס"הנפל 58 תנש רבמטפסב סזלא תומר לע וסיבה ,הדבכ המחלמ רחאלו
.הלוכ תינופצה הילאג תא עינכהל חילצה אוהו ,םויה לש היגלב התיה רסיק לש האבה ותרטמ     
לע הלעו הלעתה תא חלצ ,ס"הנפל 45-בו 55 תנשב ,םיימעפ .תכלל קיחרה דוע אוה לבא     
,םיטירבה םיטלקהמ םידחא לש םכלמ ,סונואלביסאקמ דבוע סמ תייבגב קפתסה ךא ,הינטירב ףוח
,בגא .(סוכראטולפ) "ותחקל יוארש רבד היה אל תאז ינוע-תכומו הבולע המוא ברקב ןכש"
.רסיק םהילע ליטהש סמה תא םעפ ףא םתסה ןמ ומלש אל םינוטירבה
םיימעפ וחלצב חוכ תנגפה םש ךרע יכ ףא ,תינופצה הינמרג תא שובכל ודועמ הסנ אל רסיק     
ןיב ,םינמרגהו םילאגה ןיב לובגל ןייהרה היה ךכו .ס"הנפל 53 תנשבו 55 תנשב ,ןייהרה תא
."םירברבה" ןיבל יאמורה ןוטלשה םוחת
די-לע .רסיק תוינואג לש יתימאה זרה :התנוכ ותרטמ תא גישהשמ ומצעב רוצעל וז ותלכי     
,ענמנ אל ודועמ .דעומה תא רחיא םרטב בשו וירוחאל רסיק הנפ ,ןייהרה די-לע ומכ ,הזמתה
.הז ימינפ לוקל תייצל ,ולולסמ הצקל עיגה ולזמ בכוכ יכ חכונשמ
,תיזכרמה הילאגמ םינרבראה םיטלקה גיהנמ ,סקירוטגניסרוו ץבק ,ןכמ רחאל םיתנשמ תוחפ     
ףוסבל ליטה רסיק ךא .יאמורה ןוטלשהו רסיק דגנ הלודג תוממוקתהל םייזכרמה םילאגה תא
לבוה אוה ס"הנפל 46 תנשב .ענכהל ץלאנ ילאגה רובגהו היסלאב סקירוטגניסרוו לע רוצמ
."סוניטרמאמ רקראק"ב ושאר תא ותרכ ןכ-ירחאו ןוחצנ תכולהתב אמור תובוחרב
ןוירוטסהה .הילאגב ויתומחלמב (ס"הנפל 51-58) תוכורא םינש עבש רסיק השע לכה ךסב     
,סויבאפ :וינפל ויהש םיאמורה םיאיבצמה לכ לע הלע אוה גטרטסאכש רבוס סוכראטולפ ינוויה
לע עיבצמ אוה .לודגה סויפמופ וליפא וא םיסולוקולה ינש ,סוירמ ,הלוס ,סולטמ ,ןויפיקס
רתוי דכל אוה .םיביוא לש רתויב ברה רפסמה תא גרהו רתויב םיברה תוברקב םחל רסיקש ךכ
.םינוש םיטבש תואמ שלש עינכהו הרעסב םירע תואמ הנומשמ
אוה .האלת וא למע םושמ םלועמ טמתשה אלו ךרדה יצחב הנכס לכ חור זועב םדיק רסיק     
םרג ןבלה ורועו רשב-לד היה ןכש ,ופוג תואירבב תוירבה בלב תואתשה ררועו תומה תא םטש
סוכראטולפו ,וב הקלש םילפונה ילוח אוה תומסרופמה ןמ וניאש רבד .טעמכ רווח הארייש
תחת םייחו תילכתב הטושפ הנוזת ,תוכרפמ תודעצ ןכש ,יופיר ןיעמ יאבצה ותורישב האור
.ןויריפאב וא אשמ תולגעב ןל היה ללכ ךרדב .הלחמה יפקתה ינפמ ופוג לע ורמש םימשה תפיכ
דמע וירחאמ וליאו ,דעצשכ וליפא ויפמ בותכל ןמוזמו ןכומ ,דימת וילא הוולנ היה ריכזמ
.ברחב ןיוזמ דחא ליח ליגרכ
ןורל עיגה הילאגל אמורמ הנושארה וכרדב יכ דע ךכ-לכ הבר תוריהמב עונל גהנ רסיק     
וקיסעהב ,סוס יבג לע בכור ותויהב וליפא ביתכה תוילאגה ויתומחלמב .דבלב םימי עובש ץקמ
רבס אוהו ןמז תוכסוח "בתכבש תוחיש" ויה רסיק תעדל .תאז תילכתל רתוי וא םירלבל ינש
ןיב רסיקש ,ןכ םא ,תוארל ונא םילוכי .תוכשוממ תוחישמ תוחפ הברה תועגימ תורצק תורגאש
זרוח ריעצה ןמ יוניש תילכת הנוש שיא היה וייחל םישימחה תנשל שלשו םיעבראה תנש
.םירשעה ןב קנופמהו םיזורחה
ודועמ חינה אל אוה םלוא ,םישנה ברקב ויתוחלצהו ולש הבהאה יקסע ול ויה דוע ,תמא     
היה ןכש ,וירוענ תונרדנגמ בוטרוק םתסה ןמ וב ראשנ תאז לכבו .ויתוטלחה לע ועיפשי הלאש
.דימת ומע ןמוזמ היהש הנפד רזב ותחרק תא הבר בל-תמושתב ריתסמ
,םלשומ יאנידמ היה אוה .םינמזה ןמ ןמזב דלונש רתויב ידדצ-ברה ןואגה ילוא היה רסיק     
,תוינידמה ויתורטמ לש םינוילעה םיבושיחל םייאבצה ויעצמא תא דימת דבעשש איבצמ
דציכ עדיש הדילמו ןטבמ טילשו הלודג יוטב תוטשפו ליגרה רדגמ אצוי ןונגס לעב רפוס
תוליצאה תוריבגל דעו השקונה הנוצקה חרפל דע טושפה חרזאה ןמל לכה בל תא תובשל
איבצמ ,הזל הז םיבוהצ ויהש ויפתוש ינשל דעו הינטירואמו םירצמ תוכיסנ ןמל ,אמור לש
וסינש םיררושמהו םירבחמה ,םינוירוטסיהה לכ .תולובחתה-בר יאקנבהו שפנה זע םישרפה
שיא ידיב הלע אל םלועמ ,תחא הניחבמ ולשכנ הנימב תדחוימה ותומלשמ והשמ סופתל
וישעמ לכ תא הטעש יאדוה רהוזה םצע תא ,טהלה תא ,אלפומה קרבה תא סופתל םהמ
.ותוישיא םצע תאו וילעפורצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל