רסיק סוילוי
החלצהה דוס Gaius Julius Caesar (100-44BC)

הנע ,הפיה איה התימ וזיא הלאשה החישב התלעשכ ...הדועסה תעשב ןכל םדוק דחא םוי
."תעד חסיהב האבש וז" :ויפ תא תוצפל קיפסה םירבדמה ןמ שיאש ינפל
.(סביל .י :תינווימ) 4 ,ג"ס ,רסיק ,סוכראטולפ     

אל הזה םלועב םינטקה תוחומה רשא רבד אוה החלצהו תוינואג ןיבש תוישרפה תוכימס     
םישנא ינוילמל תרדוקו הרופא הכ - ץראה ינפ לע רסיק ךליה תרהוז שמשכ .םלועל והוניבי
ולזמ תא לשיח רסיק .וטושפכ "לזמ" הז היה אל ךא .לוכיבכ וירחא קלוד בוטה ולזמו - ותלוז
.וב קיזחהל ליכשהו
יבחרב הנוילע הררש לש ראות השענש םשה תא וגה םיאמורה ךא ,רסיק ול םיארוק ונא     
."רסיאק" םלועה
:רסיק לש וכרדב התע דמע דבלב דחא שיא .םיתרפב ותמחלמב ותומ תא אצמ סוסרק     
.רסיק לש הלאב ורחתה היסאב ויתונוחצנש איבצמהו לודגה ובירי ,סויפמופ
ידיב ןתינ ןוטלשהו הפכב תלשומ התיה היסומלרדנא .טוונ הל ןיאש הניפסכ התיה אמור     
.לופנל הטמ הקוחהו תחשומ היה טניסה .םעל םיעושעש קפסל הגישה ודיש ימ לכ
48 תנשב לוסנוק תנוהכל רסיק לש שדחמ ותריחב תא עונמל סויפמופ הסינ אמורב     
בכעתה ,הילטיאל תיניפלאסיקה הילאג ןיב לידבהש רהנה ,ןוקיבורה לא ועיגהב .ס"הנפל
,אמור דגנ תזעונ הכיפה הסניה הכורא העש ותעדב לקשש רחאל ,זאו .ויפערשב סופת ,רסיק
רובעכ .הבושת ךרד דוע ול הרתונ אל בושו ,ןוקיבורה תא חולצל טילחה ,סויפמופו טניסה
.הלוכ הילטיא לע ןודאל היהו םימד תוכיפש אלב ןוחצנ לחנ םוי םישש
ובש ס"הנפל 48 תנש טסוגואב העשתב סולסרפ ברק היה האישש הפידרה הליחתה זא     
.חצרנ ,ןכל םדוק רפוסש יפכ ,םשו ,המירצמ טלמנו תחצינ הכמ סויפמופ הכוה
םירדס בוש טילשהל ליחתה םילאל האיה ימצע ןוחטבבו הירדנסכלא ףוחב רסיק דרי זא     
.סירסה סוניטופ ,ךלמה לש םירשה שאר לשמ םירצמב .םש ררשש טלחומה והובו והותב
ירצמה גהונה יפ-לע וזל הז םיאושנ ויהש ,הרטפואילק ותוחאו סואימולותפ ויה הכלמהו ךלמה
- הרטפואילק וליאו דבלב הנש הרשע-םיתש ןב סואימולותפ היה איהה תעב יכ ףא ,ליגרה
ידי-לע ץראה ןמ השרוגש הרטפואילקו ,ןכל םדוק םינש שלש הכרענ הנותחה .הרשע-עשת תב
תויתוכלמה היתויוכז תא ריזחהל תולובחת תלבחמ התיהו ,הירוסב התע התיה סואימולותפ
.עורזה חוכב
-שמחה ןב ךלמה יבאש ןויכ ,רקיע לכ רסיק לש ואובל שש אל סוניטופ ימומרעה רצועה     
תא התע עבתו דמע רסיקו תומכרד ןוילימ יצחו רשע-העבש םיריוומוירטל בח היה הרשע
ךישמיו םירצממ לדחי יכ ול ץעי סוניטופ .וידודג תלכלכ םשל ןוילימ הרשע לש םתרזחה
תחת .ויפל גהניש ןורחאה רבדה איה תירצימ הצע יכ והנע רסיק ךא ,םלוע-תוקבוחה ויתוינכתב
.הלוגה הרטפואילק תא איבהל יאשחב חלש ,ץראה תא בוזעי רשא
ןומראה דיל הדריו הנטק הניפסל הכיסנה הסנכנ ,סורודולופא ,דבלב דחא ינאיליציס תיוולב     
ןורזמ ךותב הרתתסה ,הירחא ובקעיש ילב רסיק לא עיגהל ידכ .םימודמד תעל יתוכלמה
.רסיק לא ואיבהו לבחב וכרכ סורודולופאש (!חיטש אל)
אל איה .הרענה הארממ הדימעה תונשב השקונה ליחה םשרתה המכ ונשפנב תומדל לכונ     
הניחו החיש" :סוכראטולפ ירבדכ .בלה תא תכשומ יאדווב התיה ךא ,יפוי תלילכ ילוא התיה
הרטפואילקש רחאל ,היחאל הרטפואילק ןיב םולש ןיכשה רסיק ."רסיק לע לודג םשור ושע
םותחל דעונש םיסקט התשמ ךרענ ןכ-ירחא .ךליאו ןאכמ ןוטלשב קלח חקת איהש ןבומכ התנתה
.םולשה תא
ידי-לע התע הלגתנ ,סליכא ואבצ-רשו סוניטופ ידי-לע ןנכותש רסיק ייחב תושקנתה ןויסנ     
.תותיצבו לוגירב ול הבר התיה ודי ךא ,הנחמב רתויב בבלה ךר שיאה היהש דבע ,רסיק לש ובלג
אל הנה ,סוניטופמ רטפנ םג םא ךא ,םירשוקה לש שגפימה תומוקמ לכ ביבס םיפיקז ביצה רסיק
תולעתה לכ תא ומסח םירצמה .ודגנכ קשנב דימ ספתו טלמנ זלהו ,סליכא תא סופתל חילצה
רסיק .רסיק לש וייצב טלמהל סליכא הסינ זא .אמצב ועווג טעמכ רסיק ידודג יכ דע םימה תורוקמו
.שאב ימיה קשנה תיב תא הלעה
סוראפ יאה דיל ומוציעב היה ברקה .ברקה תשגיר ידכ ךות הלודג הנכסב היה ומצע רסיק     
טיש ילכ .וידודג תרזעל שוחל ידכ הנטק הריס ךותל חזמה ןמ וצפקב ,ולש םסרופמה רולדגמהו
םיחטבמ םוקמל החשו םהמ קומחל ידכ םיה ךותל ללצ אוה .םירבעמ וילע ולפנתה םיירצמ
רבע ריעצה ךלמה .םימה ינפ לעמ תחאה ודיב םיבושח םיכמסמ המכ וקיזחהב ,תוירי דרב תחת
.סולינב םתסה ןמ עבט רענה-ךלמה .םירצמל הרומג הלפמ ליחנה רסיק ךא סליכא לא םיתניב
הדלי הרטפואילק וליאו הירוסל רסיק עסנ ,םירצמ תכלמכ הרטפואילק תא וירחאמ וריאשהב     
רסיק" ,רמולכ ,ןוירסיק םשב ,ידמל ינויגה חרואב ,והוניכ הירדנסכלא יבשותו רצק ןמז רובעכ ןב
,הלזב סטדירתימ ןב סקאנרפ תא סיבהל היה ,ס"הנפל 47 תנשב ,רסיק לש אבה והשעמ ."ןטקה
:סויטנימא ודידיל בתכ תירשפאה תוריהמב אמורל העידיה תא ריבעהל ידכ .רוחשה םיל תימורד
.תחא הלק העש תכאלמ התיה סקאנרפל רסיק ליחנהש הסובתה ,בגא ."יתחצנ ,יתיאר ,יתאב"
ותולת-יאו ולש ינואגה רותליאה ןורשכ ,לרוגה תומולהממ רסיק טמתשה ובש ריהזמה ןפואה     
46-47 לש ףרוחב הקירפאב ותמחלמב ונגפוה ,'לזמ' ליגרכ הנוכמש המב הליחת הנווכבש
תונוסא תרוש ףא לע ,רסיק ליכשה ובש ןפואה לש תמלשומ הנומת איה תאז המחלמ .ס"הנפל
.טלחומ ןוחצנ וסיכבו התיבה בושל ,ללכו ללכ םידדועמ יתלב םייוכיסו
םידגנתמה לכ וזכרתה ןאכש ןויכ ,תינקילבופרה היציזופואה לש ירקיעה הזועמ התיה הקירפא     
בצמה תוליחו סולסרפב סבוהש אבצה ידירש ויה םהיניב .ללכב תונדורלו טרפב רסיקל
לש ומח ,ןויפיקס סולטמ סוטניווק ריכבה דקפמה .סנופולפהו הריקרוק ,(וצארוד) םויכאררידב
,וטק סוקרמ ,תירסיק-יטנאה תינקילבופרה העיסה גיהנמ םג והומכו ,אוה ףא םשל עיגה ,סויפמופ
םיעצמאב הליצהל רשאמ קדוצ ןינע לשב טטומתתש אמורל חינהל ףידעמ היהש" שיאה
רשכומ ןיצק ,סונאיבל ןכו ,סוטסקס ,סויפמופ לש ונב םש ואצמנ ןכ ומכ .(ןסמומ) "םירשכ םניאש
.ויביוא הנחמ לא רבע התע ךא הילאגב רסיק לש רתויב רשכומה ודוקפ ןכל םדוק היהש
הנעשמ .תונויגל הרשעמ רתוי רבעשל סויפמופ יכמות לש וז תשקיע תיראש הצביק לכה ךסב
.הבוי ינקירפאה ךלמה היה וז תנכוסמ היצילאוק לש ירקיעה
טעמכ ,הקירפאב יאבצה ועסמל ויתונכהב תימורדה הילטיאב תוחוכ ץבקמ רסיק דועב     
זאמ דוחיב ,שפנ-ירמ ויה ,ץק-ןיא תוברק תמחמ ועגייתנש ,ולש תונויגלה ישנא .דרמ ץרפו
יתלבו םייארפ םירוביצב אמור לע ולע ךכיפל .םהל וקנעוהש תויוכזהו םיסרפה ןמ ובזכאתנ
.םבל םע רשא תא ומצעבו ודובכב רסיקל דיגהל התיה תרהצומה םתמגמו םיעמשוממ
ילבמ םהינפ תא ליבקהל עיתפמב אציש ,רסיק ינפב םידמוע תונויגלה ישנא ואצמנ הנהו     
םהש והועידוה תונויגלה ישנא ."?םכנוצר המ" ולאשב ולשו טקש היה אוה .ואוב לע ועידויש
ועצבמ םשל ןכ ינפל םעפ-יא רשאמ רתוי התע םהל קקזנ רסיק יכ םעדיב ,םרורחש תא םיצור
.וכליש םהל חינהל לוכי וניאו הקירפאב
.רמא ",סטיריווק ,םכתא קדצה" .היופצ יתלב התיהש יפכ הרצק התיה רסיק לש ותבושת     
ארק (םיחרזא םיתימע) "סטיריווק" ."תכלל םתא םיאשר .םכועיגוה ברק-יעצפו םידבכ תוברק"
",דוע םכל ךירצ ינא ןיא" !םיחרזאל רבכ ויהו םיליח תויהל ולדח לוכיבכ - "םירבח" אלו ,םהל
."םכתא רטפמ ינא" .רמא
.םימלאכ םיליחה םש ודמע לק עגר     
.ומע ראשהל םהל השריש וינפל וננחתה ךכ-רחאו     
םתעד תא וסיפיש םידרמתמה תונויגלה ישנא וחינה עודמ ןיבהל לכוי אל תאז ארוקה     
רובעכ וספתל השקש רבד הז היה .תאז ושע דבלב רסיק לש וירבד אל ךא .ךכ-לכ הבר תולקב
ובצינ בוש .וילייח תא רסיק לש ליגרה רדגמ תאצויה ותוישיא הדכל בוש .טעמכ הנש םייפלא
ןמא-תכאלמ תעדוי הניא הירוטסיהה" :רמוא ןסמומ .וידיב רמוחכ ,םיססהמ ,םיכובנ וינפל םש
."וזמ הלודג תיגולוכיספ
,סוספתב ברקה :דחא ללכה-ןמ-אצוי םע םיעגפ לש הרדס היה הקירפאב יאבצה עסמה     
הקירפאל גילפהשמ .וב חצינ ,דימת וכרדכ ,רסיק רשא ידיחיה עירכמה רבדהו ןורחאה קבאמה
םילגה ןיב רבע לכל ץופנ וייצו תינוושמ הפוס הצרפ ס"הנפל 47 תנש רבמצדב השימחו םירשעב
.םינוריט םבור ,דבלב שיא םיפלא תשולש שארב (סוס) םוטנמורדה ףוחב דרי אוה .םישעוגה
םלוא .לבה תונומאב םיפוטשה וילייח לע המיא ליטה הז הרקמו ,לפנו דעמ ,ףוחה לא דרישכ
,ךב קיזחמ ינא" .הליחת הנווכב ץראה לע ומצע תא ליפה וליאכ גלפומ חור רוקב הארתה אוה
"!הקירפא
ויתונויגל תא ץלחל חילצה ךכ רחא .םילגה לע תוענ ףוס ףוס וארנ רסיק לש ויתוינא ראש     
ןיעמו לזרב יבצע רסיק הליג הז בצמב .תודבכ תודיבא לבס ךא ,סונאיבל לש עתפ תפקתהמ
,ודי הגישהש תונורתיה לכ תא דחאל דחא והנחמ ליבשב טקל אוה .חור ךרוא לש בזכא אל
םיכלמ התיפ ,הבוי דגנ םיילוטאג םיעור יטבש סייג אוה .עירכמ ברקמ תעה לכ וענמיהב
םיבשותה תא תיסהו ,ןהיבשות לע תונוש םירע ודיצל ךשמ ,תירבב ומע אובל םיינטירואמ
סיטפלו (ריטסנומ) הניפסור ילמנ תא דכל אוה .םינקילבופרה דגנ ינקירפאה ףוחה לש םידיליה
לזאשכ .לכל גאד אוה .םש רפחתהו ,ירשפא יוניפ לש הרקמל היה הפי ןרותיאש ,הווראפ
ינפב דומעל םילוכי םה ןיאש וידודג וליגשכ .םי-תוצא ףוסאל ויליח לע הווצ ,םיסוסל אופסמה
תמחולב םיריעצה ויליח תא ןמיא אוה .הילטיאמ סקרק יליפ איבה ,ביואה לש המחלמה יליפ
.םיימוימוי םינורמת גיהנהו הקירפא חסונ הלירג
העבשב .תילרוג תדוכלמ ךותל ויבירי תא וב ךושמל ןוכנה עגרב רסיק רחב ןכמ רחאל     
הדוקנב ונממ דבלב דחא לימ ךלהמ ואבצ שארב הנוח ויפיקס היה ,ס"הנפל 46 תנש ראורבפב
דחאה םדצמ חותפה םיהשכ ,ביואה ידיבש ימיה רצבמה ,סוספת לומ סומתסיאה לש רתויב הרצה
ומצע אוהו ,רסיק לש םיקיתוה ויליחב ישוקב ךא רוצעל היה ןתינ .רחאה םדצמ - םימ תכירבו
הכורא השרפו םינש עבראו םישימח ןב היה יכ ונתעד לע אנ הלענ - ביואה תארקל םשארב רהד
לחנ רסיקו ביואה תורושב תומש ושע םיקיתוה ויליח .וירחאמ החלצה תוריתע תוכרעמ לש
.טלחומ ןוחצנ
.חפב טלמנה וייצ דכליהב תעדל ומצע דבא ןויפיקס סולטמ סוטניווק ןוילעה דקפמה     
,ותריב המאזב המוצע הרודמ לע ףרשהל רמא אוה .ומצעל יטמרד ץק ןיכה הבוי ךלמה וליאו
אלמל רתויב םיטוהל ויה אל ,םוקמ לכמ ,המאז ישנא .ויניתנ לכו ויתורצוא ,ותחפשמ םע דחי
.אבו ברקתמה םכלמ ינפב ריעה ירעש תא ורגס םהו וז תפרוטמ סרהו תומ תלוליהב םדיקפת תא
.תומ דע ברק-ודל סוירטפ תא ראופמ התשמ רחאל הז יארפ דחא-רבדל-עגושמ ןימזה ךכיפל
וטלמנ סויפמופ לש וינבו סונאיבל .תומל ונרקדי יכ דבע לע הווצ עצפנש הבויו ללח לפנ סוירטפ
ןיב ךוסכסה ץק תאו םיחרזאה תמחלמ לש ינחורה הצק תא ןמס הקיטואב וטק תומ .דרפסל
ןעמל םישודק תומ תומל רחב תורמ וילע לבק אלש הז שיא .רסיק ןיבל םינקילבופרה תוחוכה
לש ןיטינומ ומצעל איצוהל ידכ קר םג ולו ,ול לוחמל שש היה רסיק .ינקילבופרה ןינעה
יכ ונבל ץעישכ .תומ-לאה ירעש תא וינפב םלועל ורגסי רסיק ימחר יכ שח וטק ךא ,שפנ-לדג
הבש הפוקתב יתדלונ" ,וטק הנע ",ינא" "?ןכ השוע התא ןיא עודמ" :ןבה ולאש ,רסיק לא ךלי
הבר תוריהמב תודבעל לגתסהל לוכי ינא ןיא יליגב .תורח ךותמ רבדלו לועפל היה רשפא
ינקילבופרה בשי זא ."ךתפוקת חורל לגתסהל ךילע המושו הזה ןמזה ןב ךנה התא ךא .ךכ-לכ
ופוגב ןויגפ עקת לילה תוצחב .'ןודייפ' ןוטלפא לש גולאידה תא אורקל ונמזב רתויב לודגה
ליצא לש ותושקונ ינפב רסיק לש ונואג וליפא לשכ ךכ .ויברק תא ערק ,ועצפ תא ושבחשכו
.רסיק ןטר ",תויחל ול חינהל הליהתב ינכיז אל ףא אוה" .הז ןרמש יאמור טסילאידיאו ןקיאוטס
לש ודעצמ היה אמור תוצוחב רסיק לש ןוחצנה דעצמו ,הלשחתנ הכולמה םינפ-לכ-לע     
שדקוה תוגיגחה ימימ דחא .םיחרזא תמחלמב חצנמ לש אלו הירפמיאה תא רידאהו ןגהש שיא
ללשמ ץוח ,הללכ ןוחצנה תכולהת .הקירפאל - רחאו סוטנופל - רחא ,םירצמל - רחא ,הילאגל
סקירוטגניקרווו הידימונמ הבוי ריעצה ךיסנה ,םירצממ האוניסרא הכיסנה ןוגכ םייובש ,דאמ בר
תולגעו ,ומצעבו ודובכב רסיק אב םהירחא .םילאגה לש רבעשל םגיהנמו םרובג ,םסרופמה
תרשע - ןוירוטנק לכו םירניד םיפלא תשמח לש יש לבק לייח לכ .ויליח ןעמל בהז תוסומע
.םיפלא
ךכ-רחאו םינש רשע לש דעומל הליחת ,רוטטקידל רסיק רחבהב עתפוה אל שיא     
.וייח ימי לכל ,"dictator perpetuus"-כ
רסיק ייח תא דימעה דרפסבש הדנומ ריעה דיל ךרענש סויפמופ ינב דגנ ןורחא םימד ברק     
תאז הנה ,ןוחצנה ןעמל תחא אל םחל םג םא יכ ומויס םע זירכה יכ דע ךכ-לכ הרומח הנכסב
.וב ףתתשה אוהש ןורחאה ברקה הז היה .וייח ןעמל םחל הבש הנושארה םעפה ול
יטולוסבאה םנודא התע היה חצנמה .רסיק לש ןוחצנה תוכולהתל רבכ ולגרתה םיאמורה     
יושע דיחי ןוטלשש ןילופורטמב הוקתה החוור ,םוקמ לכמ .דסחל וא טבשל וידיב התיה אמורו
ורחב ךכיפל .היתובקעב תואבה תואלתה ןמו םיחרזאה תמחלממ החוורה ףוס ףוס איבהל
ךשמל גיס אלל הררש ול הקנעוהשמ םלוא .וייח ימי לכל רוטטקידל רסיק תא םנוצרמ םיאמורה
.ינרדומה ןבומב רוטטקידו ןדור רסיק השענ ,לבגומ יתלב ןמז
וילע רזגנ וילע ומרענש םידוביכה שדוג תמחמש שיאל יקסטורגה הפונחה קחשמ ליחתה זא     
תורוצ תחא אל השבלש ,תמזגומ הצרעהו הפונח לש אלוליה .רבד לש ופוסב געלנ הארייש
םיגילפמהו .גזמה תבוט היסולכואה יניעב וליפא תבעתנ תומדל רסיק תא ושע ,תובילעמו תונושמ
.רסיק יביוא ויה םהלש תוחבשתהו ללהה ירישב רתויב
:הנע ,ושארל רמשמ ביציש וידידימ םידחא ול וצעישכ ךא .סויפמופ לספ תא םיקהו בש רסיק     
תומדא תקנעהו םיעושעש ,האובת תקולח ."תעה לכ תומל תופצלמ תחא םעפ תומל בטומ"
םקר ןמזב וב .תונויתפ ךלשהכ םעה ינפל רסיק ךילשה הלא לכ ,םיררחושמה םיליחל תובשומב
ךותל ךרד ול עיקבהלו רוחשה םיה תא ףיקהל ,זקווקה ךותל רודחל הצר אוה .תולודג תוינכת
הנידמ לכ שובכל ,הילאגו הינמרג ךרד ןיפיקע לולסמב הילטיא לא בושל רמא ךכ-רחא .היתיקס
."םלועה לובג" תא םינייצמה םיסוניקואה לא ועיגה דע ,ךרדבש
ומשל יואר עצבמ הזיא ?ךכ לכ הבר הררש לעב םדאל ,ומצע תא לאש ,רתונ דוע המ     
דיל סומתסיאה ךרד הלעת רופחל תינכת ןכית אוה ?םלועה ןודאל היהש ימל הפצמ ונדוע
יפלאש תבחרנ תינכת .הניקארט דיל םיה לא ותוטהלו רביטה תא רוכסל טילחה אוה .סותנירוק
רמא אוה .הניטנופ תוציב זוקנ - ויניע דגנל הפחר העוצבב ףתתשהל םידיתע ויהי םישנא
םילמנ םיקהלו היטסוא למנב םינכוסמה םינוטרשהו תוינושה תא קלסל ,ףוחה לע םיחזמ תונבל
בושיח ןיכהל םהילע הווצו וימיבש םילודגה םיאקיטמתמלו םיפוסוליפל ארק אוה .םינגעמו
לבקתנש ינאילויה חולה תאו שמשה תנש תא תיאמורה הירפמיאה לכב גיהנה אוה .שדח םינמז
תנשב ינימשה סוירוגירג רויפיפאה ידי-לע ןקותש יפכ ,םויכ ופקתב ונדועו ולוכ םלועה לע
יכלמבש לודגה ,ךלמל תושעיהל הצרש ןכתי .יד רסיק רמא אל הלא לכב וליפא ךא .1582
םיכלמ דובכ ודבכל טניסה הסינשכ ,םוקמ לכמ .ונוצר דגנכ ולרוגל ףחדנ ילואו ,םלועה
תא תוחדל שי יכ זירכהו הרטסורה ןמ םוקל רסיק ןאימ ,םימזגומ דובכ תותוא וילע עיפשהו
הגוטה תא חינה ,ותיבל בש רסיק .דחאכ םעהו טניסה יניעב ,הער ןיעב לבקתנ הז רבד .העצהה
יהוז .לצנתה ןכ-ירחא .ןכ תושעל ול יורש די וב חולשל הצורה לכ יכ וידידיל רמאו ולש
תא תאשל וילעש תמיא לכ הלקנ לע הכובמב אב םילפונה ילוחב הלוחה לכ .רמא ,ותלחמ
ינולפ קיספה ןאכ .תרוחרחס וילע ואיבה הזע העונת וא עוזעז לכ .הדעו םע ינפב הדימעב ורבד
ךוצירעי יכ חנה .התא רסיק יכ חכשת לא" :ול ורמאב רסיק תולצנתה תא סובלאב סוילנרוק
."הלענ רוציכ
החדשכ .רתכו הנפד רז ול ועיצה .ול רשא חצנמה ידגבב בהז אסכ לע היה בשוי רסיק     
,ולבקל בריס בוש .רתכה תא ול ועיצה בוש .בר ןואשב םייפכ םעה ול אחמ רתכה תא רסיק
.לוטיפקה לא רזה תא תאשל הווצו םק אוה ןוצר יאב ילוא .םיפכ םעה אחמ בושו
ווטצנ םעה לש םינובירט ינש .תורטעב וילספ תא יאשחב רסיק יביוא ורטע ןכ-יפ-לע-ףאו     
אלכל וול םיריסאה .רוטטקידה תדוקפב אלכל וכלשוה רסיקל ועירהש םישנאהו םריסהל
.זלוע ןומה ידי-לע
הנחמב םחלנ ובש סולסרפ ברק ירחא ול לחמ רסיק .תונדורה ביוא היה סוטורב סוקרמ     
וב ךמות היה רסיקו רוטירפ היה אוה .רוטטקידה לש דחוימה ונומאמ הנהנ אוהו ,סויפמופ
תא ענכשל רשפא יכ עדי ,רסיק ייח דגנ רשקל תיסמ היהש ,סויסק םלוא .לוסנוקל דמעומכ
ינניא" :תחא םעפ רסיק רמא וילעש סויסק אוה אוה ,בגא .ותונפאש לא הינפ ידי-לע סוטורב
סוינוטנאב דשח ליטהל והשימ הסינשכ ,תרחא תונמדזהב ."סויסק לש ותונירווח תא בבחמ
."םינירווחהו םימונצה ינפמ אלא ,רשב יאירב םישנא ינפמ ארי יניא" :רוטטקידה ריעה ,הלבלוד
.רורב היה זמרה
,ולגנ שא תויומד .איהה תעב וארנ ער ירשבמ תותוא יכ רפסמ ובארטס ינוויה ףרגואיגה     
רסיק תא ריהזה תודיתע דיגמ .ןברקה ףוגב בל אוצמל לוכי אל הלוע רסיק הלעהשכו ,לשמל
רסיק הנפ םוי ותוא לש ורקבב םלוא .ץרמב רשע-השימחב הלודג הנכס ינפמ דוחיב רמשי יכ
לעו ."אב הנה ץרמב רשע-השימחה ,ןכבו" :תואבה םילימב הפיסאל וכרדב תודיתעה דיגמ לא
"!ךלה אל ןיידע ךא ,אב ,ןכא" :הזוחה ול בישה ךכ
רסיק ארק ,םדאה ול רוביש הפי התימ יהוזיא םירהצה תדועס תעשב ןכל םדוק םוי ונדשכ     
רדחבש תונולחהו תותלדה לכ החוורל וצרפנ אוהה הלילב "!תעדה חסיהב האבש וז" :לוקב
ינפב הינרופלק הננחתה רקובה אובב .התנש ךותמ הרבדו החנאנ הינרופלק ותשאו ובכשמ
ןיחבה אל ודועמ ןכש ,דרחנ רסיק .הצוחה תאצל ןיהי לאו טניסה תבישי תא החדיש רסיק
.לבה תונומאב ןימאהל יהשלכ היטנ ןכ ינפל ותשאב
,הצוחה וכשמו ודיב ויברוקממ דחא ולטנ הנהו הבישיב ףתתשהל אלש רמוא רמג אוה     
רבד רסיקל רמול אב עדונ יתלב דבע .תודיתעה דיגמ לש ויתואובנ לע זוב לש תונותיק וכפשב
תלעב העידי הלעבל רוסמל וילע המוש יכ הינרופלקל רמא אוה .דעומה תא רחיא ךא ףוחד
לע ודימעהל היה יושעש קתפ רסיק ידיל עקת וליפא סורודימטרא ינולפ .רתויב הבר תובישח
רמאו רסיקל ברקתה סורודימטרא .ויוולממ דחא ידיל היבו הינמ ורסמ רסיק ךא ,ולוכ רשקה
וארקל לוכי אל םלוא בתכמה תא בוש חקל רסיק "!יוחד אללו הרהמב ,רסיק ,תאז ארק" :ול
.ןומהה לש וקחד תמחמ
.ולספל ןכשמ םג היהשו ןורטאיתל לעמ סויפמופ הנבש ראופמה םלואב סנכתה טניסה     
סנכנ ךכ-רחא .ורזעב היהת יכ תומדה לא רמוא-ןיאב סויסק ארק ,סויפמופ לספב טבמ וצענב
.דובכ ךותמ םהילגר לע ודמעו ומק םירוטניסהו םלואה לא רסיק
,הלוגה ויחא ןעמל המוצע רסיק ידיל רבמיק סוילוט ומשו דחא שיא רסמ ךכ ידכ ךות     
,ואסכ לע ובשיתהב ,רסיק ךא .הכילה ידכ ךות וינפל ותניחת תא וחטשב ,ובשומ לא והוולו
.וראווצמ הכשמו וידי יתשב רסיק לש הגוטב סוילוט ספת זא .תויטלחהב המוצעה תא החד
בהל .וראוצב ונויגפ תא ץענש הקסק ןובירטה היה ץרחנ ולרוגש רוטטקידה תא הכהש ןושארה
ףרוטמ ,הקסק" :וקעצב ,ופוגמ ןויגפה תא רקע רסיקו ,םוקמ לכמ ,רודחל קימעה אל הקסק
"?השוע התא המ ,ךתומכש
קלח וחקי דחאכ םלוכש םהיניב ומיכסה ןכש ,וקשנ תא םירשוקהמ דחא לכ ףלש יזא     
אוהשכ ,ויניעו וינפ לא ונווכש ןויגפה תוכממ רסיק טמתשה ,וירבעמ רתוכמ .חצרה השעמב
רסיק .והזחב סוטורב והכה הנהו .םירצמה ןיב לא האבוהש היחכ ויחצרמ ידי תחת תוועתמ
.דוע דגנתה אל סוטורב דיב ברחה תא ותוארב ךא ,לודג לוקב קעוזו הנאו הנא לתפתמ היה
ותמקנ תא םקונ סויפמופ היה לוכיבכ .ומדמ וילע הזיהו ,סויפמופ לש ולספ ןכ די-לע לפנ אוה
םירשעשכ תמ אמורל הל היהש רתויב לוגדה יאנידמהו איבצמה .םינפלמש ודידיב ולש
.ונל רסמנש רפסמה והזכ ,םוקמ לכמ .ופוגב תועיצפ שלשו
ךולה .ומד לאוגכ תומ ילא והוול וייח ימיב רסיק לע דימת ןנוגמ היהש חוכה רידא ךאלמה     
.םפכב םשפנ ופרט םהמ ,רהמנ ץק םאצמ םהמ .םיבו השביב ,וכלה רשאב ויחצרמ יבקעב ךלה
עקת םשו הלולת העבג שאר לא סנ ,סוינוטנאו סונאיבטקוא ידי-לע יפיליפב סבוהש ,סוטורב
.והזחב וברח תא
.רסיק רמא ",םימיה לכ תומל תופצל רשאמ תחא םעפ תומל בטומ"     רצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל