הרטפואילקו סוינוטנא סוקרמ
שבדהו בדה Cleopatra VII (69-30BC)

תוחפה םירבגה תא וליפא התשרב הדכל יכ דע ךכ-לכ זע םשור ושע הירבדו התומד
.רתויב םיקהבומה םישנה יאנוש תא ,םיינשגר
.34 ,42 ,סויסק ויד     

לכב שגרומ היהש היפואבו הרוביד ןחבש ,וב דומעל ןיאש יותיפ התיה התא הבישיה
.התחיש-ןב בל תא הבוש התומד התיה ,הרמאו התשעש המ
.(סביל .י :תינווימ) ז"כ ,סוינוטנא סוקרמ ,סוכרטולפ     

ותימה אל הנה ,שיאה תא ותימה יכ םא יכ תודוהל ויחצור וצלאנ רסיק לש ותומל ךומס     
תורסיק הרופ הראשנ רסיק לש תונדורה תא החימצהש עקרקה ,ןכ לע רתי .וילא הדהאה תא
ותאנש ,ורקיק לש תובהלה יבצוח וימואנ ,סוטורבו סויסק לש םהיתונויגפ .התיהשכ הכולמו
.הירוטסיהה ךלהמ תא תונשל ידכ המואמ לכ םצעב ושע אל הלא לכ - וטק לש ותודגנתהו
.ומצע לע סרה איבהל וחינהל רתוי הברה םכוחמ :ןדור חוצרל הנובתה ןמ הז ןיא     
,אמור יטילש ,םיפיקתה םירסיקה תפוקת החתפנ רסיק תומ רחאל דבלב הנש הרשע עבש     
ןוטלשל םיירקיעה םידמעומה .םיאטחו םיזירפק תחא אל ויהש םלועה ילשומ ,הפכב םילשומה
הילאגב רסיק לש ודוקפ היה סוינוטנא סוקרמ .סונאיבטקואו סוינוטנא ויה םייניבה תפוקתב
ןכש ,אמורב רתויב בושחה שיאה התע היה אוה .רסיק לש תונדורה לצב לוסנוק ךכ-רחא השענו
רסיק לש ורכזל הדהא םיחרזאה תובלבו רסיק לש םיררחושמה וילייח תובלב רידחהל עייס
.ויחצורל המטשמו
ושוכר שרוי והשע ,ןבל ותוא ץמיא רסיק .דבלב הנש הרשע הנומש ןב היה סויבטקוא     
רסיק סוילוי סויאגל סויבטקוא השענ התע .תיטילופה ותאווצ לש לעופל איצומ והנימו םוצעה
.רסיק לש ושרוי תויהל ידכ חור זוע היה שורד .סונאיבטקוא
רבכו םיבורמ םימי ורבע אל .םקוה סודיפלו סוינוטנא סוקרמ ,סונאיבטקוא לש טריוומוירטה     
(ס"הנפל 42 תנש) יפיליפ ברקבו ,סוטורבו סויסק דגנ תחא די סונאיבטקואו סוינוטנא סוקרמ ושע
סוקרמ .שממ לש דיקפת לכמ סודיפל םתימע תא םיחצנמה וחידה ןכמ רחאל .רסיק יחצור וסבוה
לע ררתשה סונאיבטקוא וליאו תיאמורה הירפמיאה לש יחרזמה קלחה לשומל השענ סוינוטנא
ןמ .הילאגו (םירצמ ילב ,רמולכ) תיברעמה הקירפא ,הילטיא ,דרפס לע הפכב לשמו ,ברעמה
.תילכתב םירשואמ םישנאה ינש התע ויה םתסה
היה סויפמופו רסיק ןיב ךוסכסה .םלועה לש תאזכ הקולח לכב חוכב הנכס היוצמ דימת ךא     
םיאמורה ינש ושענ ןכ-יפ-לע-ףאו ,רסיק תב תא השאל אשנ סויפמופ .תוירבה ןורכזב ןיידע ןנער
,תידדה המכסה ידיל עיגהל תחא אל וסינ סונאיבטקואו סוינוטנא סוקרמ .שפנב םיביוא םילודגה
.אובל הדיתעה הלודגה תושגנתהל םיערזה םינומט ויה תאזבו םיינתפאש ויה םהינש ךא
לכב תויטלחהו תורבגו ןתיא ףא ,תובחר םיפתכ ולו ראות הפי שיא היה סוינוטנא סוקרמ     
בל ץימא ,חושק םג ךא ,ינצקועו ןברבר היה אוה .תינלוקרה תומד ולוכ-לכ - ויתועונתמ העונת
.בוט איבצמ לש ותוריהז ודועמ ול דבאתש ילבמ ברקב זעונו
םהמע התש ,םנחלוש לא בשי ,םיער תחיש םתא חחושל בהא אוהש םושמ והובהא וילייח     
לעמ ךילשמ היה אוה .ןיעה ירצ תא בעיתו ךוסחל וא ץמקל היה אנוש .דאמ דע בל בידנ היהו
.תלוזה תוגאדל ןזוא תוטהל טלחהב בריסו תוינורטב וילא אבש ימ לכ וינפ
וא תואתשמב ויתוליל תא הליב אוה .םישנ רחא רתויב טוהל היה אוה ,אסיג ךדיאמ     
,רבעשל החפש תרבחב - לכמ רתויו ,ןכרד תוכרשמ תוריבג ,םינציל ,םינקחש תרבחב ןורטאיתב
ותאצב ריעל ריעמ ןויריפאב וירחא האשונ היה סוינוטנאו רתויב ער םש הל אציש ,סירתיק
תואתשמ ךרועו םילודג םילהא דימעמ היה ףונ-הפי רהנל וא םיצע תשרוחל ועיגהשמ .ויתועסמל
םינגנמהו תונוזה תא ןסכאל גהנו ,תוירא דמצל ותבכרמ תא רסא םימעפל .בהז תוחלצב
הגזמו ,ץרמ תבר התיה ,היבלופ ,תישילשה ותשא .םינגוהמ םישנא לש םהיתבב וילע םיבוהאה
אמורב אצמנ אל סוינוטנא ,םרב .הזכש השק לעבב טולשל ידכ ץוחנה ומצע גזמ ותוא היה
,ףוספסאו םינויקומ ,תוינדקר ,לילחב תונגונ םע ונמז תא הלבמ היה היסאב .תובורק םיתעל
.אמורב לכ יפב החישל ויהש דע ךכ-לכ השוב תורסחו תויולג ויה ויתולוליהו
ורבסב ,וילע וגלגלשכ םג הנהנ ךא ,ותלוז לע גלגלל בהא אוה .זחופו שאר-לק היה סוינוטנא     
הרהמב האלמ ורצח יכ וילאמ ןבומ .תוניצרב ורמאנ אל ויער לש לוכיבכ ןידודיחה ירבדש
םיתעל ףיסוהל וגאד םה םלוא .תותפתהל חונה ויפוא תא ולצנש םיפנח לש דספנ ףוספסא
םיזיעמה םישנא םה יכ בושחי סוינוטנאש ידכ ,בל-יוליג לש ךפנ םהלש רקשה ירבד לא תונמוזמ
.וינפב תמאה תא ול רמול םיארי םניאו םבל םע רשא תא דיגהל
דיעוה אלמלא הכרב ןמיסב וימי תא תולבל סוינוטנא היה יושע ,שבד-רוכש בודכ ותויהמ     
!הרטפואילקב בהאתה אוה :דאמ שיב לזמ לרוגה ול
המחלמל ןנוכתהו ,םויכ היכרות לש ימורדה ףוחה דיל ,היקיליקבש סוסרתב סוינוטנא היהשכ     
יפסכה עויסה תודוא התוא רוקחל לכויש ידכ וילא אובל הרטפואילק לע הווצ ,םיתרפה דגנ
.רסיק חצור סויסקל הנתנש יאבצהו
ינפל םינפל האבוהש ,הרגב םרטש םיתשו םירשע תב הרענ התוא התיה אל בוש הרטפואילק     
איהו ;הימסק תשרב לפנ דציכ העדי עודי ;וילע התשעש םשורה תא הרכז איה .ןרזמ ךותב רסיק
בטימב ,עשתו םירשע תב התיה התע .סוינוטנא תא התשרב דוכלל הילע לקיי םייתעבש יכ התווק
תא םלוא ,ןח ינבאו ןוממ םהב ,סוינוטנאל םיבר תונורוד הצבק איה .תרכינ הנובת תלעבו היתונש
.הניחו המסק לע הכילשה הבהי רקיע
םבצקימל וענש ףסכ יטושמ ידי-לע הענוהש ,תיתוכלמה התניפס לש ןמגראה ישרפמ תחת     
.םהה םימיב הרייצל וגהנש יפכ הטידורפאכ תטשוקמ הרטפואילק הבכש ,םילילחו םילבנ לש
,תוטירחו םי תולותבכ תושובל ,רידנ יפוי תולעב תוחפשו הרירק חור םהיתופינמב ובישה םירענ
המוש ובש רהנה יפוח לא םחוחינ תא וחיפה םימשב תורנ יפלא .םילבחהו םיטושמה דיל ודמע
אצומ ןמל ךרדה לכ הוול םיפוצ ינומה .ץראה םינפ לא הכרדב רובעל תיתדגאה הניפסה לע היה
.הדעיל דעו רהנה
ושח םיבשותה לכ .והובזע לכה יכ עיתפמב חכונ הנהו קושה רכיכב ןידב בשוי היה סוינוטנא     
הרטפואילק תא דימ ןימזה הניפסה אוב לע ול עדונשמ .םירצממ השדחה "היצסנסה" תא תוארל
.הילא אובי סוינוטנאש בטומ יכ הבישה הרטפואילק ךא ,הדועסל
.אב סוינוטנא     
םילגעמב םיריאמ םידיפל םיפלא תורשע ךורעל התווצ הרטפואילק .הניפסה ראפמ היה רוונוסמ     
.םייטושק םימגדימבו
םיעונצ ויה הזפחב םבבג סוינוטנאש תראפתהו רדהה םלוא ,סוינוטנאל רוקב הריזחה תרחמל     
יפ-לע ,דימ החכונ הרטפואילקו ומעט רסוח תא געלל םש ומצעב סוינוטנא .הלש הלאל האוושהב
דימתש ןויכ .רסיקכ תוברת לעב שיא םע גישו חיש הל ןיאש ,סוינוטנא לש תוסגה ויתולתהמ
.תיעבטו הזילע הרענ לש הדיקפת תא האלמ ,לגתסהל הריהמ התיה
יטנמור ףוליס םיפלוסמה םירואתהו תוזחמה ,םינמורה ,תויפרגויבה ךובמ תא קלסל ןיינעמ     
תורוקמב סוינוטנא םע היסחיו הרטפואילק לע תמאה תא שפחלו ,תורחואמה תופוקתה ןמ
,ןושאר טבממ ,התארנ אל ףא ,יפוי תלילכ הרטפואילק התיה אל םהיפ-לע .דבלב םיקיתעה
התיה - שוריפב סוכראטולפ ןייצמש יפכ - הבורק רתוי תורכיהב ךא .דחוימב הקושת תררועמ
הינוניג ,םיבוטה היסומנ ,בלה תא תובושה התחיש יכרד .וינפב דומעל ןיאש םסק תלעב
איהו הוואנ הרבדמ היה ךכל ףסונ .הלש הכישמה חוכל ופיסוה הלא לכ - התרזג ,םירודהה
תירצמו תיניטלו ,תיסרפו תידמ ,תירוס ,תיברע ,תירבע ,תיפויתא ןהב ,תובר תופשב הטלש
םירצמב ולשמש םיאימולוטפה םיכלמה לכמ דחא אל ףאש שיגדמ סוכראטולפ .ןכש לכ אל
.תירצמ דומלל חרט אל הינפל
תלשושה ,התלשוש דסיימ .תינווי התיה המא תפשו האצומ יפל תינודקמ התיה הרטפואילק     
.לודגה רדנסכלאל רשא שארה ירמוש תעבשמ דחא היה ,תיאימולוטפה
תלשושהש יאדוול בורק ,רשב יראש לש םיאושנ יאצאצ ויה םיירצמה םיכלמה בורש ןויכ     
תא תומדל ונילע ךכיפל .םתרהטב הלש םיינודקמה יפואה יוות לע הרמש תיאימולוטפה
.רועה תוהכ תוירצמה תחאכ אלו ,תיפוריאכ הרטפואילק
חינה תאז תחת .ןישוביכ ירבד הינזואב עימשהל ידכ סוסרתל הרטפואילק תא ןימזה סוינוטנא     
לק בלב חינהו ,לטב ךלוה םימי-לועכ תוגונעתלו קחשמל רכמתה ,הירדנסכלאל והאיבתש הל
,םנובאתלו םהיתוקושתל םינשה ורכמתה םוי םוי .האלה ול ףוטשיש ,םיכרצבש רקיה הז ,ןמזל
לכש ןויכ הז רחא הז רב-יריזח הנומש תחא םעפ הלצ םחבט .םחור לע הלועה לככ םתושעב
,םבל תא דועסל עיתפמב םיבהאנה וטילחהש תמיא לכ רתויב חבושמ תויהל היה בייח לכאמ
.דעומה תא שארמ שחנל ,ךויחב ריעה ,היה לוכי אל אוהו
הפילחמ התיה איה .הלילב ןיבו םויב ןיב ,ושפנל סוינוטנא תא םעפ ףא הבזע אל הרטפואילק     
.וב ףוזנל יתמו ףינחהל יתמ העדיו ,םירקבל םישדח רודיב ינפא האיצממ ,תולתהמ ירבד ומע
םינומיאב וליפא ,דיצה תועסמב ,היתשה תולוליהב וילא תיוולנו היבוקב ומע תקחשמ התיה איה
.םייאבצה
םהב הרגתמו םהיתונולחו םעה תלד תותלד לא תורכש ךותמ הדדמ סוינוטנא היה הלילב     
,תוחפשה תחאכ השובלו ועורזב היולת איהשכ תובוחרב טטושל הגהנ הרטפואילק .תונציל ישעמב
ינב .הבר הטבח טבחנ היה רכומ יתלבה הרוביגש תמיא לכ הבר הלהצב היפכ תאחומ התיהו
סוינוטנא דועב יכ םיברברתמ ויהו ,םשבוכו םדקפמ לש ורודיב יכרדמ הבורמ האנה ונהנ הירדנסכלא
.הידמוק תכסמב וכז םה הנה ,תופעוזה וינפ תא אמור ינבל הארמ
דימצהלו לולצל םיאדומא לע תחא םעפ סוינוטנא הווצ הרטפואילק לע זע םשור תושעל ידכ     
ול הדדמ הריעצה הכלמה .תחא-תבב םהמ השלש-םינש ןוחצנ תלהצב הלעמ היהו ,ותכחל םיגד
וצרפ געל תולהצמ .הבהאמ לש ותכחב חילמ דימצהל הלש היאדומא תא החלשב ולש הדימב
"!רוטרפמיא ,וה ,םיכלמה ונל גידה תא חנה" .ותכחב תולודג הלעה יכ ושפנב סוינוטנא המידשמ
"!תוצראו םירע ךתכחב תולעהל בייח התא" .הרטפואילק וילע הגלגלרצנ הזילע המגרתרנסיל רביא תאמ 'אמור ירסיק'
רצנ לייא לש ורכזל שדקומאבה קרפלםינינעה ןכותםדוקה קרפל